Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Karta Dużej Rodziny – czy do samorządów trafią pieniądze na obsługę zadania?

Karta Dużej Rodziny – czy do samorządów trafią pieniądze na obsługę zadania? fotolia.pl

21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST dedykowane omówieniu projektu zmian o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

Posiedzenie skupiło się wokół jednej kwestii, a mianowicie spadku planowej, w poprzednim projekcie z listopada 2020 r., kwoty na obsługę kosztów realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty z proponowanego poziomu 23,00 zł do kwoty 17,00 zł.

W pierwotnej wersji projektu ustawy bardzo szczegółowo wyliczono koszty obsługi zadania przez gminę na kwotę 23,00 zł. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu z dnia 19 listopada 2020 r. wskazano wprost, że wyliczona kwota 23,00 zł stanowi: „…realizację postulatów gmin w zakresie podniesienia kosztów obsługi wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2014-2020, jak również ujednolicenie kwoty należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o przyznanie KDR nowej rodzinie – niezależnie od tego, czy jest to rodzina, w której prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim członkom rodziny, czy tylko rodzicom, ponieważ – jak podnoszą gminy – rejestracja i rozpatrzenie tych wniosków zajmuje tyle samo czasu. Zmiana ta, podobnie jak rosnące koszty związane z produkcją Kart, wynikające z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne, wiążą się z koniecznością podniesienia limitów na realizację ustawy.”.

Zatem niezrozumiałym jest dlaczego w nowym projekcie ustawy ustalono koszty realizacji zadania na poziomie 17,00 zł. Kwota ta, zgodnie zresztą z oceną samego projektodawcy zawartą w OSR z dnia 19.11.2020 r. jest kwotą zdecydowanie za małą i winna zostać ustalona na poziomie 23,00 zł.

Proponowana kwota 17,00 zł nie została w żaden sposób poparta stosownymi obliczeniami czy uzasadnieniem, zatem należy uznać, iż w tej kwestii działania projektodawcy są co najmniej nielogiczne a z całą pewnością sprzeczne, z prezentowanym jedynie dwa miesiące temu stanowiskiem.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę, który ma znaczący wpływ na koszty obsługi zadania, uległ podwyższeniu – a nie obniżeniu, co z całą pewnością nie wpłynęło na obniżenie kosztów obsługi zadania, a wręcz odwrotnie, na jego podwyższenie.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele resortu rodziny wyjaśnili, że obniżenie kwoty wynika z obecnej sytuacji ekonomicznej – spadają dochody Budżetu Państwa i wzrastają wydatki na kolejne „tarcze covidowe”. W związku z tym podniesienie środków przekazywanych na obsługę zadania nastąpi jedynie do kwoty 17,00 zł, a nie jak pierwotnie planowano kwoty 23,00 zł. Jak przekonywali przedstawiciele ministerstwa wszystkie kwoty na obsługę zadania wzrosną od 20% do 300%. W tym roku wzrost kwoty przekazywanej w skali kraju wyniesie 1 mln zł. Najwięcej wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny przewiduje się od rodziców z rodzin wielodzietnych, gdzie wzrost na obsługę zadania zaplanowano na poziomie 300% - takich wniosków powinno wpłynąć około 100 tys. w skali kraju. Ponieważ spada liczba urodzeń, mniej będzie wniosków od rodzin wielodzietnych w zakresie przyznania Karty.

Obecna na posiedzeniu przedstawicielka ZPP mec. Bernadeta Skóbel zwróciła się z pytaniem czy resort rodziny sam podjął decyzję o zmianie tej kwoty, czy jest to pokłosie nacisków ministerstwa finansów? Pytanie to nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi.

Samorządowcy argumentowali, że od 2015 do 2021 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 60%, zatem wzrosły też koszty obsługi zadania. Przypominali, że zadanie związane z obsługą Kart Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które zgodnie z przepisami konstytucji RP, powinno być w 100% finansowane ze środków Budżetu Państwa. W tej chwili wszystkie samorządy, zmuszone są dokładać środki finansowe do realizacji tego zadania.

Przedstawiciele samorządów prosili o uczciwe wyliczenie kwoty na obsługę zadania – tak jak miało to miejsce w Ocenie Skutków Regulacji do projektu z listopada 2020 r. Ponadto zwracano uwagę, iż mowa jest tutaj o niewielkiej kwocie w skali całego kraju.

Ostatecznie ustalono, że sprawa zawiśnie przed Zespołem ds. Finansów, który wyda wiążącą opinię do tychże projektów.

Czw., 21 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek