Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe normy czynników szkodliwych w pracy – projekt rozporządzenia

Nowe normy czynników szkodliwych w pracy – projekt rozporządzenia fotolia.pl

W serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt aktu zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jak tłumaczy w uzasadnieniu odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem projektowanej regulacji jest wdrożenie do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (dalej: dyrektywa 2022/431), której termin transpozycji wyznaczono do dnia 5 kwietnia 2024 r. Ponadto, zmiana rozporządzenia wynika także z potrzeby uwzględnienia wniosków nr 112-119 i 122 Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy w latach 2020–2023.

Rozporządzenie nowelizujące ma wprowadzić nowe normatywy dla benzenu, akrylonitrylu oraz związków niklu.

I tak od 5 kwietnia 2026, dla benzenu wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) będzie wynosić 0,66 mg/m3 (0,2 ppm); dla akrylonitrylu wartość NDS będzie wynosić 1 mg/m3 (0,45 ppm), zaś wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) będzie wynosić 3 mg/m3 (1,4 ppm). Natomiast dla niklu i jego związków – w przeliczeniu na Ni, wartości NDS będą określone osobno dla niklu metalu – w przeliczeniu na Ni (zostanie dodany nowy normatyw) oraz dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni. Dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni, wartości NDS będą wynosić 0,01 mg/m3 dla frakcji respirabilnej i 0,05 mg/m3 dla frakcji wdychalnej. Normatywy te, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będą obowiązywały od dnia 18 stycznia 2025 r. Do ww. daty dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni, będzie obowiązywała nowa wartość dopuszczalna wynosząca 0,1 mg/m3 (NDS) dla frakcji wdychalnej.

Poza wdrożeniem nowych wartości dopuszczalnych dla ww. substancji, w wykazie czynników chemicznych zawartych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia zostaną zmienione normatywy dla czterech substancji: 1-naftyloaminy, ftalanu dibutylu, ftalanu bis(2-etyloheksylu) oraz izoprenu.

Dodatkowo, Ministerstwo chce dodać do wykazu czynników chemicznych 12 nowych substancji chemicznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 5 kwietnia 2024 r.

Etap: uzgodnienia

Nr w wykazie prac Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 1

Szczegóły projektu: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 25 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński