Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami coraz bliżej

Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Związek Powiatów Polskich zgłosił na tym etapie propozycję kilku poprawek, które zostaną rozważone przez posłów w ramach drugiego czytania.

Zgłoszone przez Związek poprawki to w szczególności:

·         przesądzenie, że ewidencję instruktorów (wykładowców) prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora (wykładowcy) w chwili nabycia przez niego uprawnień. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 33 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami ewidencję taką prowadzi starosta właściwy ze względu na aktualne miejsce zamieszkania instruktora (wykładowcy). Oznacza to, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza granice powiatu zmienia się organ właściwy do prowadzenia ewidencji. Tymczasem przepisy ustawy w żaden sposób nie regulują tej sytuacji – nie przewidując ani wykreślenia z ewidencji instruktora, który zmienił miejsce zamieszkania, ani też ujęcia go w ewidencji prowadzonej przez organ właściwy po zmianie miejsca zamieszkania. Zaproponowana zmiana rozwiązuje ten problem;

·         przesądzenie, że nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce, w którym jest ono wykonywane. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 73 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane. Ustawa jednakże nie określa jaki konkretnie organ ma być tym organem nadzoru. Zaproponowano zatem jednoznaczne przesądzenie, kto ma sprawować nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową. Wykładnia systemowa wskazuje, że w intencji prawodawcy organem tym miał być najprawdopodobniej marszałek województwa – stąd zaproponowane brzmienie poprawki;

·         wskazanie, że do czasu dostosowania infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców do nowych wymagań dopuszcza się prowadzenie szkolenia na poszczególne kategorie prawa jazdy pojazdami, które spełniały wymagania techniczne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a nie spełniają obecnych wymagań. Art. 128 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami wprowadza dwuletni okres przejściowy na dostosowanie infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców do wymagań wprowadzonych ustawą o kierujących pojazdami. Elementem infrastruktury jest jednak – w świetle art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. d – również pojazd przeznaczony do nauki jazdy. Redakcja przedmiotowego przepisu doprowadziła do interpretacji prezentowanej przez część ośrodków szkolenia kierowców, że przez okres dwóch lat mogą prowadzić szkolenia pojazdami, które nie spełniają obecnych wymogów dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

·         Szczególnie poważny problem pojawił się na gruncie pojazdów służących do nauki jazdy kategorii A. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w swoim obecnym brzmieniu wskazało, że motocykl dwukołowy służący do nauki w zakresie prawa jazdy kategorii A musi być wyposażony w silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i pojemności skokowej co najmniej 595 cm3 (§43 ust. 4 pkt 4 lit. a). W stanie prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami wymagany był znacznie niższy próg litrażu – 120 cm3. W efekcie pojawiają się w toku przeprowadzanych kontroli wątpliwości odnośnie oceny prawnej sytuacji, w której do nauki na prawo jazdy kategorii A używane są pojazdy, które nie spełniają obecnych wymogów, lecz spełniały te wymogi przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami. Zaproponowana zmiana ma na celu rozstrzygnąć tą wątpliwość.

Śr., 16 Kw. 2014 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski