Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w Sejmie. Samorządy na tapecie

W bieżącym tygodniu zapowiedziano zebranie tylko jednej komisji sejmowej. Bowiem 62. posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 12-14 marca. Większość komisji zaplanowano więc na kolejny tydzień.

Zmiana ustawy o systemie oświaty
 
W czwartek 6 marca o godz. 13 zbierze się podkomisja nadzwyczajna (Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej) do rozpatrzenia poselskiego (klubu Platformy Obywatelskiej) projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132). Projekt trafił do Sejmu 28 stycznia i na posiedzeniu 11 lutego został skierowany do pierwszego czytania w obu wymienionych komisjach.

Jego przedmiotem jest po pierwsze możliwość zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzących opiekę świetlicową. Po drugie, uregulowanie na poziomie ustawowym zasad funkcjonowania świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkołach prowadzących kształcenie specjalne, a także zmian w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego

Jak przekonują projektodawcy w uzasadnieniu, mimo wielu działań dostosowujących funkcjonowanie szkół podstawowych do potrzeb dzieci sześcioletnich, pozostają jeszcze obszary, w których należałoby wprowadzić dalsze zmiany. W projekcie zmian proponuje się wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły poprzez zapewnienie możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzących opiekę świetlicową, a także uregulowanie na poziomie ustawowym zasad funkcjonowania świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkołach prowadzących kształcenie specjalne. Ponadto proponuje się szereg zmian w zakresie rozpoczynania realizowania obowiązku szkolnego.

Wsparcie dla nauczyciela prowadzącego

Zgodnie z projektowaną regulacją, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, zarówno ogólnodostępnej jak i specjalnej oraz integracyjnej, będzie mógł zatrudnić osobę w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe, a także wparcia „osoby zatrudnionej w celu wsparcia nauczyciela”. Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela będzie musiała posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Zatrudniana będzie na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że będzie musiała spełniać warunki Karty Nauczyciela.

Rozpoczynanie obowiązku szkolnego

Proponuje się, by wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego mógł zostać złożony w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Projektodawcy zakładają, że jeżeli z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedłożonej przez rodziców dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego, będzie wynikała potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko sześcioletnie tego obowiązku w danym roku szkolnym, dyrektor szkoły odroczy dziecku spełnianie tego obowiązku i będzie ono kontynuować spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zrównuje się w opiniowaniu poradnie publiczne i niepubliczne. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 będą mogły być wydawane również na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni.

Dopuszcza się także tzw. nauczanie domowe. Rodzice będą mogli składać wniosek do dyrektora w każdym terminie, w tym także po rozpoczęciu roku szkolnego. Rozpoczynanie realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą, czy obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, w trakcie trwania roku szkolnego rozszerza zakres współdecydowania rodziców o edukacji dziecka.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

W szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzących kształcenie specjalne, szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom zajęcia świetlicowe, które organizowane będą systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Przepisy te będą miały zastosowanie również w odniesieniu do gimnazjów, jeżeli zajdzie potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych również uczniom tej szkoły, np. w sytuacji oczekiwania na dowóz zorganizowany przez gminę.

Kto za to zapłaci?

Projektodawcy zakładają, że zatrudnienie osoby do wsparcia nauczyciela nie jest obligatoryjne. Samorząd sam będzie podejmował decyzję. Jako źródło finansowania tego ewentualnego wsparcia wskazano: część oświatową subwencji ogólnej, Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz Fundusz Pracy (rezerwa ministra pracy na programy aktywizacji zawodowej).

Zapewnienie opieki świetlicowej nie jest zdaniem autorów nowym zadaniem. I nie powoduje skutków finansowych. Podobnie, odroczenie rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego w trakcie roku szkolnego nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów JST. W odniesieniu do każdego rocznika dzieci sześcioletnich nastąpi jedynie przesunięcie w czasie terminu rozpoczęcia i terminu zakończenia subwencjonowania tej grupy uczniów.

Od kiedy nowe prawo?

Projektodawcy zakładają, ze ustawa w nowym brzmieniu rozpoczęłaby obowiązywanie 7 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu mówiącego, że decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ten zakres obowiązywałby od 1 września 2014 r.

Wt., 4 Mrz. 2014 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża