Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Ministra Tomasza Siemoniaka

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Ministra Tomasza Siemoniaka .

Współpraca między rządem i samorządami, „odmrożenie” wynagrodzeń osób kierujących podmiotami leczniczymi i kadencja członków Komitetu Regionów to główne tematy obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 21 maja br. w siedzibie MSWiA w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich. Posiedzenie otworzył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Z ramienia ZPP w Komisji udział wzięli Lucyna Sokołowska, Członkini Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Mianowany niedawno minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak w swoim przemówieniu zadeklarował chęć współpracy z samorządami. Podkreślił konieczność przywrócenia roli i pozycji samorządów sprzed 2015 roku, ale jednocześnie też zaznaczył, w jak trudnym momencie się znajdujemy. Wspomniał ustanowiony w przeszłości pakiet wzmocnienia samorządów i rozwiązania, które wprowadził swoimi zapisami. Minister zadeklarował swoje zaangażowanie we współpracę z samorządem, gdyż w jego opinii to sprawy ważne i strategiczne. „Mam świadomość potencjału, jaki w was tkwi. Samorząd jest stabilniejszą częścią państwa niż strona rządowa. Będziemy chcieli w partnerstwie z samorządami budować rozwiązania związane z bezpieczeństwem” – mówił. Jak zaznaczył, dyskusja o rozwoju samorządów powinna być nieskrępowana. Dużo istotnych kwestii, jak choćby usługi publiczne, wymaga wypracowania. Tomasz Siemoniak zapewnił, że drzwi ministerstwa są zawsze otwarte dla strony samorządowej. Chciałby, aby MSWiA było postrzegane jako ministerstwo bliskie samorządowi.

W imieniu strony samorządowej głos zabrał współprzewodniczący Komisji Krzysztof Żuk. Wyraził świadomość roli, jaką rząd i samorząd wspólnie muszą odegrać w tym trudnym momencie. Mówił, że Komisja Wspólna zawsze była miejscem trudnych debat ale zawsze była też platformą, na której wspólnie szukano porozumienia. W jego ocenie powstająca ustawa o finansach samorządowych jest niezwykle istotna. Krzysztof Żuk bardzo wysoko ocenił zaangażowanie strony rządowej. „Realizacja zadań wspólnie daje dużo większą sprawczość” – podkreślił.

Postulat podjęcia działań zmierzających do „odmrożenia” wynagrodzeń osób kierujących podmiotami leczniczymi

Sekretarz KWRiST Marek Wójcik wyjaśnił, że ustawa okołobudżetowa wprowadziła zamrożenie płac w 2024 roku także dla kierowników podmiotów leczniczych. W rzeczywistości oznacza to, że wysokość tych wynagrodzeń uzależniona jest od wskaźnika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Dyrektor SP ZOZ ma odnośnik do wskaźnika z roku 2020 natomiast dyrektor podmiotu leczniczego do roku 2016. Realnie oznacza to obniżki wynagrodzeń dla osób zarządzających szpitalami od kilku nawet do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Marek Wójcik wyraził obawę, że niebawem nie będzie chętnych do zarządzania szpitalami z powodów finansowych. Zaznaczył też, że sam projekt ustawy wprowadza pewną wątpliwość od kiedy ją stosować. Strona rządowa doprecyzowała, że ustawa okołobudżetowa weszła w życie w dniu następnym po miesiącu w którym została ogłoszona. Z kolei wyjaśniono, że wspomniane „mrożenie” było związane z zachowaniem pewnej ciągłości i spójności w kwestiach nie relacjonowania kierowników poszczególnych jednostek do ich pracowników, ale relacjonowania kierowników i dyrektorów do wynagrodzeń „erki”, która też jest mrożona. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił, że daną krotność wynagrodzenia może zwiększyć podmiot prowadzący.

Zespół roboczy z udziałem strony samorządowej do prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie

Wniosek przedstawił Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski. Jak zaznaczył jest to pokłosie dyskusji, która rozpoczęła się na Zespole ds. energii, klimatu i środowiska. Podczas spotkania organizacje samorządowe wskazały problemy w zakresie obowiązujących przepisów prawa łowieckiego. Zdaniem strony samorządowej zasadne byłoby powołanie zespołu roboczego, na którym omówione zostałyby te kwestie. Zespół ustalił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastanowi się nad przychyleniem się do postulatu. Na posiedzeniu KWRiST przedstawiciel resortu zaznaczył, że obecnie przy ministrze klimatu powoływany jest zespół ds. reformy łowiectwa, którego zadaniem będzie wypracowanie dla ministra rekomendacji w zakresie ewentualnych zmian ustawy. Powiedział też, że jeśli przedmiotem pracy zespołu będą kwestie istotne dla samorządów, wówczas zostanie zapewniona możliwość udziału strony samorządowej w jego pracach. Grzegorz Kubalski pytał, skąd pomysł na rozwiązanie, by przedstawiciele samorządów byli ad hoc zapraszani na rozmowę w kwestiach uznanych za istotne przez ministerstwo. Jego zdaniem bardziej zasadnym byłoby powołanie przedstawicieli strony samorządowej, którzy braliby udział w spotkaniach zespołu. Powyższy postulat przekazano do ministerstwa.

Komitet Regionów

W imieniu strony samorządowej, Marek Wójcik przekazał postulat Związku Powiatów Polskich dotyczący przedstawicieli samorządów powiatowych w KR, których kadencja skończyła się wraz z wyborami samorządowymi. Kadencja Komitetu Regionów kończy się natomiast w przyszłym roku. Postulat dotyczy wyrażenie zgody na dołączenie do KR nowych członków na czas tzw. luki i tego, by mogli oni brać udział w pracach Komitetu. Drugi wniosek dotyczył jak najszybszego rozstrzygnięcia, w jaki sposób dokonać wyboru naszych przedstawicieli w Komitecie Regionów następnej kadencji.

Strona samorządowa zgłosiła również postulat, by zrewidować finanse, jakie mają zostać przekazane samorządom. Strata finansowa w obszarze edukacji z ostatnich lat jest bowiem niezwykle duża i dotkliwa. Wydatki samorządowe są nieporównywalnie większe niż dotacje od rządu. Strona rządowa zgodziła się co do konieczności rewizji i zebrania dokładnych danych.

Podatek wyrównawczy jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

Kwestię tę zaprezentował Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski. Jak mówił, przedmiotowy podatek stanowi de facto odpowiednik podatku CIT w sytuacjach grup międzynarodowych i krajowych następuje szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa, dlatego sektor samorządowy również powinien uczestniczyć w podziale tego podatku. Jednocześnie wyraził nadzieję, że przy dyskusji o ogólnych zasadach nowego systemu dojdzie do zastanowienia się jak uwzględnić kwestię wpływów z tego tytułu. W opinii Grzegorza Kubalskiego nowowprowadzany podatek jest podatkiem dość skomplikowanym, a jego pierwsze wpływy nastąpią zapewne po uzgodnieniu nowego systemu finansowego.  

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej części miasta Pińczów – Osiedlu Zdrojowemu, części sołectwa Włochy – Osiedlu Górki-Włochy i sołectwom: Pasturka, Bogucice Drugie oraz Grochowiska, położonym na obszarze gminy Pińczów
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 9. Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024

Projekty z opinią negatywną:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Śr., 22 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska