Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z majowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Relacja z majowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fotolia.pl

Jak zwykle sprawy różne – tj. temat zmiany zasad uzyskiwania lekarzy z Ukrainy prawa wykonywania zawodu w Polsce oraz temat opieki geriatrycznej zdominowały majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia.

Centrów zdrowia 75+ (w najbliższej przyszłości) raczej nie będzie

Pomimo wejścia w życie 5 miesięcy temu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, która nakłada m.in. na powiaty nowe zadania, Minister Zdrowia nie podpisała rozporządzenia wykonawczego do ustawy, nie powołała Krajową Radę do Spraw Opieki Geriatrycznej, nie zmieniono również programu inwestycyjnego, który umożliwiłby sfinansowanie utworzenia centrów zdrowia 75+ z Funduszu Medycznego. Poza powiatami, które zgłosiły chęć utworzenia centrów lub porozumiały się w tej sprawie z sąsiednimi samorządami i wojewodami, którzy te zgłoszenia przyjmowali, nikt specjalnie nie przejął się tym, że ta ustawa obowiązuje. Innymi słowy mamy martwe przepisy.

Na posiedzeniu przedstawiciele MZ poinformowali, że planowane jest po pierwsze spotkanie na linii przedstawiciel Ministerstwa i Kancelarii Prezydenta RP (ustawa była procedowana z inicjatywy Prezydenta RP), po drugie, że ma zostać powołany zespół w Ministerstwie do spraw wypracowania zmian legislacyjnych w ustawie. Po dyskusji na posiedzeniu Zespołu można odnieść wrażenie, że przez najbliższe kilkanaście miesięcy (tj. do wyborów prezydenckich) w sprawie tej ustawy nic się nie wydarzy, a po wyborach nie wykluczone, że albo tej ustawy nie będzie albo koncepcja organizacji opieki geriatrycznej zostanie ograniczona. Kłopot mają te samorządy, które zgłosiły chęć utworzenia centów bazując na posiadanej infrastrukturze podmiotów leczniczych. Trudno oczekiwać, żeby przez niewiadomo jak długi okres czasu „rezerwowały” te zasoby na tworzenie jednostek, które być może w ogóle nie powstaną.

Nowelizacja specustawy ukraińskiej z wrzutką po konsultacjach społecznych

Z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa usunięto przepis dotyczący przedłużenia do końca września możliwości uzyskania przez lekarzy ukraińskich warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza albo warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty do 30 września 2025 r. Korekta projektu została wprowadzona pomimo sprzeciwu organizacji pracodawców, organizacji pacjentów i przedstawicieli szpitali. Ukraińcom zostanie tylko tryb standardowy uzyskania prawa wykonywania zawodu przez cudzoziemców. Korekta ta została również oprotestowana przez stronę samorządową. Ponieważ na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele resortu wskazali, że ministerstwo nie wycofa się z tej zmiany, temat stanie w sprawach różnych na posiedzeniu Komisji Wspólnej, z wnioskiem o wycofanie opinii pozytywnej KWRiST do projektu ustawy.

Opiniowane projekty

Szersza dyskusja miała miejsce przy dwóch projektach. W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przedstawiciel ministerstwa poinformował o uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich i Unię Metropolii Polskich. Z uwagi na brak projektu w wersji po konsultacjach i uzgodnieniach Zespół zdecydował o opiniowaniu projektu w trybie obiegowym jeszcze przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej.

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagę dotyczącą złagodzenia przepisów wymogu posiadania lądowisk. Przedstawicielka MZ poinformowała, że w tym zakresie resort planuje przeprowadzenie szerszej analizy w zakresie spełnienia tego wymogu i temat ten będzie przedmiotem odrębnego projektu. Ponieważ w pozostałym zakresie projekt nie budził kontrowersji został zaopiniowany pozytywnie.

Zespół pozytywnie zaopiniował również:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1665);
  3. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej części miasta Pińczów – Osiedlu Zdrojowemu, części sołectwa Włochy – Osiedlu Górki-Włochy i sołectwom: Pasturka, Bogucice Drugie oraz Grochowiska, położonym na obszarze gminy Pińczów;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR;

Z uwagi na trwające konsultacje i uzgodnienia oraz brak odniesienia się resortu do uwag zgłoszonych przez samorządy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Zespołu. Projekt budzi kontrowersje strony samorządowej z uwagi na nałożenie na gminy nowego zadania bez zapewnienia środków na jego realizację.

Wt., 14 Mj. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel