Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z październikowych prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Echa z październikowych prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fotolia.pl

Opieka krótkoterminowa w domach pomocy społecznej, mieszkania treningowe i wspomagane, wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa – o tym głównie dyskutowano na październikowym posiedzeniu Zespołu.

Posiedzenie Zespołu odbyło się 16 października. W pierwszej kolejności Zespół zajął projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Do wyjaśnienia na posiedzeniu zostały uwagi Związku Województw RP dotyczące planowanych dla samorządów środków na szkolenie osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Województwa zgłaszamy uwagę, że nastąpi istotne zwiększenie zakresu realizowanego zadania. Przedstawiciele resortu wskazali, że zdając sobie sprawę z rozszerzenia przepisów prawa o konieczność przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno–pomocowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało dwukrotne zwiększenie dofinasowania omawianego zadania własnego, które obecnie kształtuje się na poziomie 200 000 zł rocznie dla jednego województwa samorządowego. Ponieważ na samym Zespole nie doszło do uzgodnienia stanowisk, ostateczne zdecydowano o opiniowaniu projekt w trybie obiegowym i dano czas obu zainteresowanym stronom na wymianę argumentów. Ostatecznie każdy pozostał przy swoim. Zespół 24 października zaopiniował ten projekt pozytywnie z uwagą Związku Województw RP.

Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu Zespołu była zgłoszona w ramach tzw. spraw różnych tematyka spożywania alkoholu w domach pomocy społecznej. Z wystąpieniem Związku Powiatów Polskich w tej sprawie można zapoznać się tutaj https://www.zpp.pl/storage/library/2023-09/a308637ade898b803e8b56f05dbf8203.pdf. Na samym posiedzeniu Zespołu zarówno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia jak i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przyznali, że jest to nierozwiązany problem ale z drugiej strony wprowadzenie generalnego zakazu spożywania alkoholu też może nie przynieść większych efektów. Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę, że obecnie dyrektorzy domów próbują wprowadzać takie zakazy w zarządzeniach wewnętrznych ale stosując taką praktykę spotykają się z zarzutami m.in. ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieszkańcy nienadużywający alkoholu też powinni mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa. ZPP zaproponowało aby w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzić przepis umożliwiający kierownikom jednostek pomocy społecznej ustalenie zasad spożywania alkoholu na terenie tych jednostek. Do tematu Zespół ma wrócić za trzy miesiące.

Następnym tematem był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Strona rządowa zgodziła się na wprowadzenie korekt w tym rozporządzeniu, tak aby nie było wątpliwości, które organy JST odpowiadają za realizację określonych w nim zadań. Omówiono i wyjaśniono również niektóre wątpliwości co do stosowania przepisów. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Kolejnym omawiany projekt dotyczył zmian w rozporządzeniu w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Projekt w wersji do konsultacji publicznych już był omawiany na posiedzeniu wrześniowym. Ponieważ strona samorządowa otrzymała projekt w nowej wersji dosyć późno, uzgodniono opiniowanie obiegowe z terminem do 19 października. Ostatecznie projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Szerszą dyskusję wywołał projekt rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Tuż przed rozpoczęciem Zespołu, Ministerstwo przekazało w trybie śledzenia zmian nową wersję projektu rozporządzenia, w którym przychyliło się do części uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich a dotyczących standardów świadczenia usług pobytu krótkoterminowego w domach pomocy społecznej. W przypadku pobytu całodobowego pozostawiono jedynie wymóg wydzielenia na cel pokoi, w przypadku pobytu dziennego w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia doprecyzowano, że wyodrębnienie pomieszczeń na realizację tej usługi nie będzie wymagało budowy osobnych wejść i klatek schodowych. Ponieważ tak jak wspomniano projekt z tymi dodatkowymi poprawkami strona samorządowa otrzymała dosyć późno, uzgodniono opiniowanie obiegowe z terminem do 18 października. Unia Metropolii Polskich zaproponowała aby jednak zgłosić uwagę dotyczącą potrzeby zapewnienia większej elastyczności tych przepisów. Ostatecznie projekt został zaopiniowany pozytywnie z tą uwaga.

Kolejnym projektem była projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. Był to projekt wstępnie już omawiany na posiedzeniu wrześniowym. W stosunku do pierwszej wersji projektu usunięto przepisy dotyczące wymogów dotyczących minimalnej wielkości łazienki. ZPP zwracał uwagę, że szereg mieszkań będących obecnie w zasobach samorządów jako mieszkania chronione nie spełniałoby standardu wynikającego z pierwotnie proponowanych przepisów. Byłby również problem z nabywaniem mieszkań na rynku, bo budowalne przepisy techniczne nie określają minimalnej wielkość łazienek w domach i mieszkaniach. Ministerstwo uwzględniło również uwagi dotyczące przepisów przejściowych na dostosowanie się do nowych przepisów. Ponieważ uzgodniono, że Ministerstwo naniesie jeszcze zmiany na projekt, uzgodniono opiniowanie w trybie obiegowym. Ostatecznie projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Wt., 24 Prn. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel