Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

Pakiet rozporządzeń oraz dyskusja na temat stanowiska Głównego Geodety Kraju dotyczącego liczenia terminu weryfikacji, były tematami posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 20.09.2023 r.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował następujące projekty:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
    - obydwa projekty zostały zaopiniowane kierunkowo pozytywnie, jednakże pod warunkiem odniesienia się MRiT do zgłoszonych uwag do czasu posiedzenia plenarnego KWRiST,
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przygotowania projektu planu ogólnego gminy – Zespół odstąpił od opiniowania z uwagi na oczekiwanie na ostateczną wersję projektu po etapie konsultacji,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów stosowanych w tych sprawach – Zespół nie wydał opinii; po posiedzeniu odbyło się spotkanie przedstawicieli ministerstwa i Związku Województw RP w celu przedyskutowania uwag, które nie zostały uwzględnione i uzgodnienia szczegółów,
  5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów – opinia pozytywna.

Zespół również pozytywnie zaopiniował przedstawione przez resort infrastruktury propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024. Należy dodać, że dokonano modyfikacji polegającej na tym, że termin składania wniosków o dofinansowanie ustalono do 31 stycznia 2024 r. (pierwotnym terminem był 9 lutego 2024 r.).

Stanowisko GGK w zakresie liczenia terminu weryfikacji

Był to jedyny temat w „sprawach różnych”, który został poruszony na wniosek Związku Powiatów Polskich.

Tytułem wstępu wyjaśniamy o co chodzi.

Otóż, pismem z dnia 29 czerwca 2023 r. (znak: NG-NiK.920.35.2023) skierowanym do starostów, prezydentów miast oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny Geodeta Kraju (GGK) poinformował, że terminy weryfikacji, o których mowa w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (pgk), liczy się od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. W swoim stanowisku GGK wskazał, że do terminu weryfikacji wlicza się dzień przekazania zawiadomienia, a także że w zakresie obliczania ww. terminów nie mają zastosowania zarówno przepisy Kpa jak i Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi, przy obliczaniu terminu określonego w dniach, nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Interpretacja GGK wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie w starostwach oraz w mediach branżowych, bowiem oznacza ona odebranie praktycznie jednego dnia z terminów przeznaczonych na weryfikację, które zostały wyraźnie określone w art. 12b ust. 1a pgk.

Związek Powiatów Polskich kategorycznie nie zgadza się ze stanowiskiem GGK, co spowodowało konieczność przeprowadzenia debaty w tym zakresie.

Z przykrością należy stwierdzić, że dyskusja pomiędzy przedstawicielami ZPP a GUGiK nie mogła nabrać skrzydeł (wobec czego nie dokonano merytorycznych ustaleń) z uwagi na „limitowanie” czasu wypowiedzi przez współprzewodniczącego Zespołu ze strony samorządowej.

Wobec trafnych uwag i pytań ZPP (dotyczących m.in. tego jak zdaniem Głównego Geodety należy liczyć terminy, jak ustalać ich początek i koniec itp.) przedstawiciele GUGiK nie byli w stanie racjonalnie uzasadnić sensu omawianego stanowiska.

Temat nie został jednak zakończony, bowiem planowane jest spotkanie robocze GUGiK z przedstawicielami ZPP, a kwestia interpretacji GGK powróci na październikowe posiedzenie Zespołu.

Sob., 23 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak