Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

22 sierpnia br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Co opiniowano?

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

 1. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego;
 4. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych;
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej";
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela;
 8. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności;
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe;
 10. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenia „laptopowe” jeszcze poczekają

Z porządku obrad w zakresie opiniowania zdjęte zostały:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz ich obsługi w systemie teleinformatycznym.

W związku z licznymi uwagami strony samorządowej co do wzorów ww. umów, resort cyfryzacji zobowiązał się do przedstawienia zaktualizowanych projektów. Będą one opiniowane podczas posiedzenia Zespołu wyznaczonego na 29 sierpnia 2023 r.

Ciekawie w „sprawach różnych”

Tematami podjętymi z inicjatywy Związku Powiatów Polskich były kwestie związane ze zwiększeniem od 1 lipca 2023 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz finansowaniem szkół ponadpodstawowych w roku 2024 i 2025.

Przypomnieć należy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki odniosło się na piśmie do wniosków ZPP. Stanowisko MEiN obszernie opisaliśmy tutaj

W „sprawach różnych” resort udzielał również informacji nt. źródeł pokrycia kosztów regulacji, nakładającej na wszystkie organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe obowiązek zapewniania odpłatnego gorącego posiłku w szkolnej stołówce (o której mowa w art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego) tzw. „stołówki w każdej szkole”.

MEiN wyjaśnił, że nie proceduje przepisów dotyczących obowiązku zakładania stołówki szkolnej. Resort pracuje nad nową edycją programu „Posiłek w szkole i w domu”. Według MEiN art. 106 Prawa oświatowego zobowiązuje do zapewnienia jednego ciepłego posiłku w trakcie pobytu ucznia w szkole, a utworzenie stołówki nie jest obowiązkowe.

Z kolei Ministerstwo Finansów wypowiadało się w temacie wniosku burmistrza gminy Szydłowiec w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 25 maja 2023 r. o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 ze środków rezerwy tej części subwencji z tytułu pomocy JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST.

Tu resort wyjaśnił, że pierwszy wniosek gminy był niekompletny, tj. pozbawiony opisu zniszczeń w szkole podstawowej. Uzupełniony wniosek zawiera już natomiast niezbędne elementy i zasługuje na to, by gmina otrzymała środki.

W toku dyskusji padło również pytanie, czy MEiN planuje zmiany stawek wynagrodzenia nauczycieli. W kontekście zmian, które weszły w życie 1 lipca 2023 r. nastąpił wzrost płac pracowników administracji i obsługi w związku z czym zarabiają oni więcej niż początkujący nauczyciel.

W odpowiedzi resort wskazał, że toczą się w tym zakresie rozmowy na poziomie Rady Ministrów. Jeżeli zapadną decyzje wiążące MEiN zobowiązuje się o tym informować.

Ostatnim tematem „spraw różnych” było kształcenie dzieci z Ukrainy. Po zatwierdzeniu planów pracy szkół i dokonaniu naboru pojawia się problem uczniów z Ukrainy, których nie było na etapie planowania i naboru. Takich uczniów jest za mało, by tworzyć nowe oddziały, zatem według strony samorządowej najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie stosowania przepisów, które dopuszczały zwiększenie liczby uczniów w klasie.

Przedstawiciele resortu zobowiązali się przedstawić poruszoną kwestię ministrowi Piontkowskiemu o ponowne rozpoznanie tej sprawy.

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak