Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - akty wykonawcze dotyczące zmian w awansie zawodowym

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - akty wykonawcze dotyczące zmian w awansie zawodowym fotolia.pl

9 sierpnia br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. 

Zespół pozytywne zaopiniował następujące akty prawne:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwagą, że strona samorządowa oczekuje na dalsze zmiany w systemie awansu zawodowego i pragmatyce zawodowej nauczycieli;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą ;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Opinię negatywną otrzymały:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - strona samorządowa zauważyła, że podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli są na zbyt niskim poziomie oraz że wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego w drugiej grupie zaszeregowania nie uwzględnia wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r.;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - strona samorządowa dostrzega pilną potrzebę zmian w sposobie finansowania oświaty. Dodatkowe środki które na gruncie opiniowanego projektu są wynikiem zmian w awansie zawodowym nauczycieli w dalszym ciągu nie poprawiają kondycji finansowej w obszarze edukacji, jeżeli w praktyce okażą się niedoszacowane to pogłębią lukę oświatową. 

Do opiniowania obiegowego skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli ponieważ strona samorządowa chciałaby zapoznać się z opiniami do projektu które przekażą związki zawodowe. Przedstawiciele strony samorządowej zauważyli że projekt przywraca funkcjonujący kilka lat temu mechanizm kryteriów oceny i punktacji, który nie sprawdził się w praktyce i nie był pozytywnie oceniany przez środowisko nauczycieli. Kryteria są nieprecyzyjne, niedookreślone, zasady punktowania są niejasne co stwarza obawę o rzetelność prowadzonej oceny.

W ramach spraw różnych MEiN przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Projekt reguluje sytuację w nowym roku szkolnym. Jedynym rozwiązaniem z którego zrezygnowano są podwyższone limity przy podziale na grupy na zajęciach obowiązkowych (w-f, języki obce, informatyka). ZPP i UMP zwróciły się z wnioskiem o uwzględnienie tego rozwiązania w nowelizacji na przyszły rok szkolny. Resort ma kwestię jeszcze przeanalizować.

Strona samorządowa zwróciła się do MEiN z prośbą o przekazanie z wyprzedzeniem informacji na temat rozpoczęcia naboru w programie Poznaj Polskę, którego nowa edycja ma ruszyć jesienią.

Dodatkowo uzgodniono, że podczas drugiego posiedzenia Zespołu w sierpniu zostanie omówione rozporządzenie z 22 lipca 2022 r. dotyczące przekazywania dotacji na remonty i inwestycje w oświacie (projekt został podpisany bez uzyskania opinii KWRiST) oraz wydłużenie do dwóch lat okresu spełnienia procentowego udziału nauczycieli specjalistów określonych kategorii w limitach nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, które będą obowiązywały od 1 września 2022 r.

 

Pt., 12 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka