Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Propozycje zmian w organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminów

Propozycje zmian w organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminów fotolia.pl

Minister Edukacji i Nauki przekazał do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Dokument ten przewiduje zmiany w organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w kolejnych latach, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość albo innego sposobu kształcenia.

Wymagania egzaminacyjne

W roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 297(1) ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  i art. 5 ust. 4 projektowanej ustawy. Wymagania te będą stanowiły zawężony katalog w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2021/2022 będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok szkolny 2020/2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Od roku szkolnego 2022/2023 egzaminy będą przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:

 1. w terminie głównym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w styczniu;
 2. w terminie dodatkowym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w maju.

 Zmiana terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ma mieć charakter stały.

Projekt ustawy wprowadza także zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

W efekcie zmiany terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wyniki tego egzaminu są dostępne dopiero po zakończeniu roku szkolnego (np. w roku szkolnym 2020/2021 wyniki egzaminu były dostępne od dnia 2 lipca 2021 r., a wydanie absolwentom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi dopiero dnia 9 lipca 2021 r.) co znacznie ogranicza czas na przeprowadzenie wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w terminie, o którym mowa w art. 161 ust. 2 ustawy– Prawo oświatowe.

Mając na uwadze powyższe w projekcie wprowadza się zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, polegające w szczególności na skróceniu terminów przewidzianych dla czynności poszczególnych stron postępowania, tj.:

 1. skrócenie do 5 dni terminu dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), których zadaniem jest potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 150 ust. 2 lit. a i c ustawy – Prawo oświatowe, składanym we wniosku o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do placówek przedszkolnych, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 2. skrócenie do 3 dni terminu na poszczególnych etapach postępowania odwoławczego, o którym mowa w art. 158 ust. 6–9 ustawy – Prawo oświatowe, dla rodziców niepełnoletnich kandydatów lub pełnoletnich kandydatów oraz dla komisji rekrutacyjnej i dyrektora publicznej szkoły lub placówki oświatowej.

Egzamin maturalny

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy:

 1. aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
 2. są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy wypełnią deklarację w tym zakresie, a w przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, absolwent będzie musiał dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe stanowiące o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (30% punktów możliwych do uzyskania).

Projekt będzie przedmiotem obrad lipcowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Załączniki:
Pobierz ten plik (Ustawa egzaminacyjna 2021 uzasadnienie.pdf)Uzasadnienie427 kB
Pobierz ten plik (Ustawa egzaminacyjna OSR 2021.pdf)OSR648 kB
Pobierz ten plik (ustawa egzaminy 7.07.2021.pdf)Projekt421 kB
Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka