Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów kosztów postępowania odwoławczego

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów kosztów postępowania odwoławczego fotolia.pl

Ministerstwo Rozwoju skierowało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.

Jak wskazują sami autorzy projektu, rozwiązania merytoryczne w nim zawarte w części nawiązują do regulacji obowiązujących na gruncie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku. W niezmienionej postaci obowiązywać mają przepisy dotyczące wysokości wpisu od odwołania wnoszonego po postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane oraz w konkursie, tak w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, jak i zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Nową regulacją w tym zakresie – jak zauważają projektodawcy – ma być regulacja dotycząca wysokości wpisu w przypadku odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne. Określenie wysokości wpisu również w wyżej wymienionym przypadku stało się konieczne w związku z objęciem regulacją nowego PZP zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne. Ponadto projektowane rozwiązania dotyczące sposobu uiszczania wpisu oraz szczegółowych rodzajów kosztów postępowania w znacznym stopniu nawiązują do brzmienia przepisów zawartych w rozporządzeniu z dnia 15 marca 2010 r., zaś proponowane w tym zakresie zmiany w ocenie autorów projektu mają charakter porządkujący.

Wiele nowych rozwiązań znalazło się natomiast w części projektowanego rozporządzenia dotyczącej sposobu ponoszenia kosztów przez strony i uczestników podstępowania odwoławczego oraz rozliczania tych kosztów przez Izbę – konstatują projektodawcy. I przypominają o tym, że nowe PZP dokonuje zmian co do sposobu orzekania przez Izbę, wprowadzając w art. 554 ust. 1 wyraźnie możliwość uwzględnienia odwołania w całości bądź w części, w przypadku:

(1) naruszenia przepisów PZP, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców lub

(2) niezgodności projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów PZP.

Co więcej, w przypadku uwzględnienia odwołania w części, w sentencji wyroku Izba będzie miała obowiązek wskazać, które zarzuty uznała za uzasadnione, a które za nieuzasadnione. W oparciu o tak zmienione przepisy, Izba w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze powinna rozstrzygnąć o kosztach tego postępowania uwzględniając stopień w jakim dana strona wygrała bądź przegrała sprawę (art. 557 nowego PZP).

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 21 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel