Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mniej błędów w oświadczeniach majątkowych?

Przepisy tzw. antykorupcyjne nakładają obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym przez wielusettysięczną rzeszę osób. Obecne wzory oświadczeń budzą wątpliwości, co do zakresu ujawnianych informacji – wskazała to już w styczniu 2006 roku Najwyższa Izba Kontroli. Po upływie pięciu lat prawodawca postanowił doprecyzować wzory obowiązujących oświadczeń i w tym celu opracował projekty trzech nowych rozporządzeń.

Są to odpowiednio:

  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

  1. konieczności dokładnego wskazania okoliczności, w związku z którą obowiązana osobna składa oświadczenie. Ma to przeciwdziałać trudnościom w ustaleniu daty wg której weryfikowana miałaby być treść oświadczenia;
  2. rozszerzenia i sprecyzowania katalogu danych podawanych w odniesieniu do posiadanych nieruchomości. Przewidziano, iż w oświadczeniu niezbędne będzie wskazanie w szczególności formy nabycia, podmiotu zbywającego oraz ceny nabycia z umowy przenoszącej własność;
  3. rozszerzenia katalogu danych dotyczących dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub z tytułu posiadania ziemi w ramach gospodarstwa rolnego – o pozyskiwane dotacje i dopłaty unijne oraz dane dotyczące gruntów dzierżawionych;
  4. obowiązku wyszczególnienia wykazywania zgromadzonych środków pieniężnych w rozbiciu na środki na rachunkach i lokatach bankowych, w gotówce, w funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych i ubezpieczeniach kapitałowych;
  5. poszerzenia opisu wykazywanego mienia ruchomego. Podobnie jak do tej pory ujawieniu będą podlegały składniki rzeczowe mienia ruchomego mające wartość jednostkową przekraczającą 10.000 zł; wprowadzono jednakże obowiązek wskazania w szczególności: daty nabycia, danych podmiotu, od którego mienie nabyto oraz cenę lub wartość z dokumentu nabycia;
  6. obowiązku wykazywania wszystkich wierzytelności, w szczególności danych dotyczących udzielanych pożyczek;
  7. przekonstruowania części oświadczenia dotyczącej źródeł dochodów osób pełnionych funkcje publiczne. W tej części będzie również obowiązek ujawnienia łącznej kwoty dochodu uzyskanego przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Po wydaniu przedmiotowych rozporządzeń na pewno będzie bardziej szczegółowo, ale czy na pewno będzie to przeciwdziałało zachowaniom korupcyjnym?

 

Czw., 18 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski