Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w systemie ochrony gatunkowej

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo łowieckie. Choć bezpośrednim powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej było wskazanie przez Unię Europejską na niepełną i nieprawidłową transpozycję dyrektywy 2009/147/EC z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, to proponowane zmiany wykraczają poza ten obszar, dokonując gruntownego uporządkowania zagadnień związanych z ochroną gatunkową grzybów, roślin i zwierząt.

 

W szczególności:

 

  • jednoznacznie wskazano, że ochroną gatunkową objęte są wszystkie okazy gatunku, tj. zarówno jego okazy dziko występujące, jak i pochodzące ze sztucznego rozmnożenia;
  • doprecyzowano zakresy poszczególnych zakazów poprzez określenie, czy dotyczą one jedynie dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, czy też pochodzących ze sztucznego rozmnożenia oraz czy odnosi się on do okazów, czy też jedynie do osobników, ich części, jaj, wydmuszek, siedlisk lub schronień;
  • usunięto podwójną podstawę do sporządzania listy ptaków łownych (jedna funkcjonowała w ustawie o ochronie środowiska, druga – w Prawie łowieckim);
  • w odniesieniu do zwierząt dodano zakazy: usuwania lub uszkadzania schronień dziko występujących zwierząt, uniemożliwiania dostępu do schronień dziko występujących zwierząt oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia dziko występujących zwierząt w okresie ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku lub migracji bądź podczas żerowania;
  • rozszerzone zostało odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych dotyczące obrotu handlowego uch okazami o okazy wszystkich gatunków chronionych, które zostały pozyskane poza granicą państwa i zostały wwiezione w granice kraju na podstawie odpowiedniego zezwolenia;
  • usprawniony zostaje system eliminacji gatunków zwierząt łownych (lis, norka amerykańska, szop pracz) zagrażających gatunkom ptaków wodno-błotnych, w tym gatunkom chronionym;
  • większość kompetencji w zakresie wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów została przekazana regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, tak aby tylko zezwolenia na czynności najbardziej szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunków w największym stopniu zagrożonym wyginięciem były wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
  • zostaje stworzony system monitowania przypadkowego chwytania lub zabijania gatunków zwierząt objętych ochroną ścisła oraz gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a;
  • utworzona zostaje Komisja ds. CITES (inaczej Komisja Waszyngtońska) jako organ naukowy usprawniający pracę organu zarządzającego CITES w Polsce. Dodać należy, że pod skrótem CITES mieści się konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Proponowane zmiany – jako porządkujące system ochrony gatunkowej – zasługują na poparcie.

Śr., 6 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: