Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wakacyjne posiedzenie Zespołu

"Wakacyjność" odbytego w dniu 11 lipca 2011 roku posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska przejawiała się nie tylko w lipcowym terminie, lecz również niemal bezkonfliktowym przebiegiem – znajdującym odbicie w zaledwie 35 minutowej długości posiedzenia. Wszystkie punkty, które utrzymały się w porządku obrad, zostały zaopiniowane pozytywnie – co najwyżej z drobnymi poprawkami.

Jedynym punktem spornym okazało się ustalanie porządku obrad. Związek Powiatów Polskich wniósł bowiem o zdjęcie z porządku czterech projektów rozporządzeń dotyczących zagadnień geodezyjnych. Projekty te – bardzo obszerne (jeden tylko załącznik do jednego z rozporządzeń miał ponad 500 stron) – zostały dostarczone członkom Zespołu na zaledwie 10 dni przed posiedzeniem. Uniemożliwiało to rzetelne zapoznanie się z projektami i wyrobienie sobie opinii jej dotyczących. Przeciw takiemu rozstrzygnięciu wystąpiła obecny na posiedzeniu Główny Geodeta Kraju, który stwierdził w szczególności iż… załączniki zostały przygotowane przez ekspertów i właściwie nie widzi powodów dla których strona samorządowa miałby zajmować się ich treścią. Takie stanowisko właściwie przesądziło sprawę – przedstawiciele wszystkich obecnych korporacji samorządowych poparli zdjęcie projektów z porządku obrad. Były to:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Pozostałe osiemnaście projektów zostało pozytywnie zaopiniowanych – z ewentualnymi drobnymi uwagami. Były to:

 1. projekt ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych sieci telekomunikacyjnych;
 2. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych;
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi za statków;
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 5. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; 
 6. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 7. projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 8. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
 9. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych;
 10. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 11. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami;
 12. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (w zakresie transpozycji dyrektywy CAFE);
 13. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu uprawnień do emisji;
 14. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody;
 15. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej;
 16. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dziennika gospodarowania wodą;
 17. projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 18. projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011 – 2020 „Dynamiczna Polska”.

W sprawach różnych przedstawiciel Związku Powiatów Polskich ponownie podniósł kwestię nieprawidłowości przy wydawaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Wobec uprzedniego skierowania pisma do Prezesa Rady Ministrów ustalono, że dalsze dyskusja odbędzie się po uzyskaniu odpowiedzi od szefa rządu.

Czw., 14 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski