Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradowała Komisja Wspólna

W dniu 30 marca 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Było to jednocześnie pożegnalne posiedzenie współprzewodniczącego Komisji ze strony samorządowej Piotra Uszoka, prezydenta Katowic. Po ostatnich wyborach samorządowych postanowił on ograniczyć swoją działalność na forum pozamiejskim.

W pożegnalnych słowach podziękował wszystkim za wieloletnią owocną współpracę. W odpowiedzi minister Jerzy Miller wygłosił laudację podkreślając, że odchodzący współprzewodniczący nigdy nie podchodził jednostronnie do pojawiających się problemów. Dyskutował zawsze merytorycznie i z szacunkiem do swojego rozmówcy, co wymuszało na stronie rządowej przyjęcie podobnego stylu dyskusji. W imieniu strony rządowej podziękował za ofiarną pracę. Nowy współprzewodniczący powinien zostać ustalony przez korporacje samorządowe przed kolejnym posiedzeniem plenarnym.

Przed rozpoczęciem obrad strona samorządowa zażądała nadzwyczajnego spotkania z Ministrem Finansów poświęconego planowanym a ukierunkowanym na ograniczenie deficytu zmianom w systemie finansów publicznych. W odpowiedzi przedstawicielka Ministra Finansów wskazała, że strona samorządowa zerwała prace zespołu roboczego powołanego właśnie do uzgodnienia przedmiotowych kwestii, tym samym nie widzi możliwości udostępnienia samorządom materiału wcześniej niż na etapie prac Komisji Wspólnej. Andrzej Porawski, replikując, wskazał, że strona samorządowa nie zerwała rozmów, a jedynie wskazała że ich dalszy przebieg bez udostępnienia przez stronę rządową określonych danych ma ograniczony sens; w konsekwencji winę za impas w rozmowach ponosi strona rządowa. Ostatecznie zaproponowano, by projekt został udostępniony stronie samorządowej przed uzgodnieniami międzyresortowymi.

Z porządku obrad zostało zdjętych 9 projektów:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Przyczyną decyzji była bezprzedmiotowość dalszego procedowania – rozporządzenie to zostało wydane 5 dni przed posiedzeniem Komisji Wspólnej;
 2.  projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza – w tym przypadku sytuacja wyglądała analogicznie do opisanej w punkcie wcześniejszym;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych w związku z istniejącymi wątpliwościami odesłano do rozpatrzenia na Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z prawem wyrażania przez Zespół wiążącej opinii;
 4. projekt stanowiska Rządu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 1074) – w związki z odstąpieniem Rady Ministrów od zamiaru ustosunkowania się do projektu;
 5. projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Zespole ds. Ochrony Zdrowia projekt został tam odesłany. Dodatkowo na wniosek Andrzeja Porawskiego projekt został skierowany na Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. Przyjęto przy tym, że jeśli opinia obu zespołów będzie pozytywna będzie ona wiążąca dla Komisji Wspólnej jako całości;
 6. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został ponownie odesłany do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Propozycję kształtu rozporządzenia ma przedłożyć Związek Powiatów Polskich;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych. Tutaj uwagi – dotyczące możliwości prowadzenia ewidencji wyłącznie w formie elektronicznej – zgłosił Związek Powiatów Polskich. Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki wskazywała, iż uwagi te nie zostały zrozumiane – w długim piśmie i równie długiej odpowiedzi tłumaczono, iż nie wszystkie powiaty są w stanie prowadzić ewidencję w formie elektronicznej. Propozycja dotyczyła jednak możliwości, a nie obowiązku – w konsekwencji minister Jerzy Miller sam zaproponował odesłanie projektu ponownie do Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu;
 8. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi został odesłany aż do trzech zespołów: Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Systemu Finansów Publicznych. W przypadku zgodnego stanowiska będzie ono miało charakter wiążący;
 9. projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Decyzja ta była podyktowana brakiem wcześniej zapowiedzianego materiału dotyczącego rekompensat z tytułu utraconych dochodów dla samorządu terytorialnego.

Jeden projekt został zaopiniowany negatywnie – był to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Bez uwag (w stosunku do wersji ustalonej na posiedzeniach właściwych merytorycznie Zespołów) zaopiniowane zostały:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy oraz zasad i trybu powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wpłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób;
 2. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie programów specjalnych;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W tym punkcie porządku obrad Cezary Przybylski, Starosta Bolesławiecki, członek Komisji Wspólnej jeszcze raz podkreślił konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, tak aby nie doprowadzić do utraty przez samorządy możliwości ubiegania się o środki z Planu B. Marek Haber, wiceminister zdrowia potwierdził wolę wprowadzenia odpowiednich korekt;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
 8. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;
 9. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Przy tej okazji przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zwrócili uwagę na niefortunność sytuacji, w której podmioty publiczne nie mogą pozyskiwać z Narodowego Funduszu Zdrowia środków na programy profilaktyki zdrowotnej. Ze względu na fakt, iż jest to materia ustawowa, a nie przynależąca do aktów wykonawczych, ustalono, iż zgłoszenie zostanie potraktowane jako postulat na przyszłość;
 10. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
 11. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych;
 12. projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
 13. wniosek Prezydenta Świnoujścia o dofinansowanie utrzymania rzecznych przepraw promowych z rezerwy subwencji ogólnej. Przy tej okazji podniesiono zasadność znalezienia rozwiązań docelowych. Wydatkowane corocznie dopłaty do przepraw promowych w Świnoujściu mogłyby być bowiem spożytkowane na budowę przeprawy trwałej;
 14. projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych;
 15. projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania 8 Regionalnych Programów Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (dla województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego). W tym punkcie porządku obrad zebrani – zgodnie z życzeniem wyrażonym na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – usłyszeli informację o trybie wyłonienia 18 gmin objętych pomocą. Co prawda informacja ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, że było to w szerokim uzgodnieniu z właściwymi samorządami (w tym szczebla wojewódzkiego) i nikt nie zgłosił sprzeciwu…;
 16. projekt aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ;
 17. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego;
 18. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami;
 19. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresowych polowań na zwierzęta łowne;
 20. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;
 21. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego;
 22. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tym Puncie informacje uzupełniające wraz z uwagami zgłosił Marek Olszewski;
 23. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna;
 24. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
 25. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. Uwagi techniczne do projektu zgłosił Prezydent Krakowa;
 26. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu;
 27. projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 28. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania numeru PESEL;
 29. projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach;
 30. projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw;
 31. projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawy różne okazały się tym razem mało kontrowersyjne:

 • sprawa dotycząca środków na wypłatę nagród dla osób uczestniczących w przeprowadzaniu Narodowego Spisu Rolnego została rozwiązana poza Komisją Wspólną – na kilka dni przed posiedzeniem nowy Prezes GUS przekazał odpowiednią informację do gmin;
 • Komisja upoważniła Zespół ds. Społeczeństwa informacyjnego do wydania wiążącej opinii wobec dwóch projektów:  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi;
 • podniesiony został wątek Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Strona rządowa zaproponowała by sprawa została rozstrzygnięta na Zespole. Strona samorządowa się temu sprzeciwiła uznając że sprawa jest na tyle istotna by stanęła na posiedzeniu plenarnym;
 • zgłoszono sprzeciw wobec praktyki strony rządowej znikania w trakcie posiedzenia (na zakończenie zostali jedynie nieliczni przedstawiciele w randze wiceministrów);
 • Andrzej Porawski przekazał informacje dotyczące zmian w składzie Komisji Wspólnej.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na ostatni tydzień kwietnia.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski