Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

W dniu 29 marca 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Po raz pierwszy posiedzeniu przewodniczył Andrzej Płonka, Starosta Bielski, wyznaczony na funkcję współprzewodniczącego przez Związek Powiatów Polskich.

Posiedzenie rozpoczęło się od mocnego akcentu. Okazało się bowiem, że dwa projekty – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza – zostały wydane bez zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej w dn. 25 marca. Sam fakt jest już oburzający; w tym jednak przypadku dodatkowo obciążające okazały się okoliczności przedstawienia tej informacji. Otóż nie została ona podana przy ustalaniu porządku obrad, lecz dopiero po wysłuchaniu ważnych, merytorycznych uwag przedstawicieli strony samorządowej. Można obawiać się, że w przypadku gdyby uwag nie było, zebrani nie zostaliby poinformowani o rzeczywistym stanie prawnym. Dodatkowo przedstawicielka Ministra Pracy i Polityki Społecznej zasugerowała, że Komisja Wspólna tak właściwie sama jest sobie winna, albowiem powinna zgłosić uwagi w trakcie konsultacji społecznych, a nie domagać się specjalnego traktowania. Stanowisko takie zostało w sposób zdecydowany potępione przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich.

Z porządku obrad zdjęte został również dwa dalsze projekty:

 • projekt stanowiska Rządu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 1074). W tym przypadku okazało się bowiem, że Rada Ministrów odstąpiła od zamiaru ustosunkowania się do projektu senackiego;
 • projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ten projekt jest jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych i powróci na kolejne posiedzenie Zespołu.

Pozostałe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, aczkolwiek częstokroć z dodatkowymi uwagami. Były to:

 1.  projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. Zaapelowano przy tej okazji o stworzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających wykorzystywanie sieci teleinformatycznych urzędów pracy przez ośrodki pomocy społecznej. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zaproponował również by nastąpiło rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do realizowania prac społecznie użytecznych o powiaty. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wskazał, że propozycja ta jest warta rozważenia, jednakże wymaga to zmiany ustawy. Przy okazji zebrani mogli się dowiedzieć, że nie nastąpi to wcześniej niż w przyszłym roku, gdyż… w II półroczu roku bieżącego ze względu na prezydencję Polski w UE resort nie będzie w stanie prowadzić jakichkolwiek prac legislacyjnych. Komentarz nie jest potrzebny…;
 2.  projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. W tym punkcie porządku obrad wyrażono niepokój dotyczący nadmiernego zbiurokratyzowania procedury, jak również braku jasnych kryteriów zakończenia monitorowania sytuacji w danej rodzinie dotkniętej przemocą domową. Przedstawiciele resortu przychylili się do zaproponowanych zmian, co umożliwiło pozytywne zaopiniowanie projektu;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie programów specjalnych;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zasygnalizował potencjalną niekonstytucyjność rozwiązania, w którym możliwość uzyskania środków z Planu B będzie uzależniona od działania osób trzecich. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zadeklarowali, że rozważą możliwość wprowadzenia odpowiednich regulacji. Druga propozycja – możliwość wykorzystania dotacji uzyskanej w ramach Planu B nie tylko na cele związane z ochroną zdrowia nie została uwzględniona ze względu na wcześniej zgłoszony sprzeciw Ministra Finansów;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy oraz zasad i trybu powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wpłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 8. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
 9. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;
 10. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej;
 11. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Przy okazji tego projektu zasygnalizowana została karygodna sytuacja w odniesieniu do jakości systemów informatycznych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaapelowano o to, by zwiększenie obowiązków informacyjnych zaproponowane w opiniowanym rozporządzeniu szło w parze ze stworzeniem odpowiednich warunków technicznych do ich realizacji.

W sprawach różnych wniesiono o zaproszenie na następne posiedzenie Zespołu przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia celem wysłuchania informacji o funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia oraz przypomniano o starym wniosku dotyczącym potencjalnie rakotwórczych dodatków do żywności.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski