Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się pięć posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu zostało zaplanowane na  22 listopada br. na godzinę 13.00. Porządek posiedzenia tego zespołu obejmuje:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek.
 2. Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie opinii odnośnie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 3 nowych zawodów: animator rynku książki, technik animacji filmowej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 10. Sprawy różne: Wniosek ZPP kwestii związanej z treścią zaproponowanego przez resort edukacji art. 130 projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432), którym dodaje się art. 12a do ustawy o systemie oświaty. Wniosek ZPP  dot. kwestii podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kryterium dotyczącym wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godzinie 10:00. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
 3. Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących.
 4. 57 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.
 5. 56 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.
 6. Sprawy różne: Wniosek strony samorządowej o dyskusję na temat finasowania sporządzania pomiarów hałasu - dotyczy art. 115 a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 19.10.22 r.) Pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie rozdziału środków pozyskanych ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godzinie 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (WPLMI nr 241).
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UC89).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli planowane jest w dniu 24 listopada br. o godzinie 12:00. Przedmiotem obrad Zespołu będzie:

 1. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw.
 5. Sprawy różne: Wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dyskusję nt. możliwości reformy funkcjonowania miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbędzie się w dn. 24 listopada br. o godzinę 15:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.
 8. Sprawy różne.
Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska