Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie rozpocznie się 27 września 2021 r. o godz. 10:00, a odbywać się będzie w formule hybrydowej.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. informacja strony rządowej w kwestii działań legislacyjnych dotyczących koronera i kolumbariów,
  2. wniosek strony samorządowej o dyskusję na temat możliwości wsparcia gmin uzdrowiskowych z funduszu covidowego,
  3. wniosek strony samorządowej o dyskusję na temat niezależnych instalacji gazu typu LNG oraz sieci LNG,
  4. wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania w imieniu Komisji opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” (ID 188),
  5. wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania w imieniu Komisji opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  6. wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027,
  7. wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii o aktualizację listy członków KWRiST do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  8. wniosek Ministerstwa Finansów o pilne zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021;
 2. Projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze;
 3. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030;
 4. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o zaopiniowanie wpisu zawodu technik elektroautomatyk okrętowy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa;
 5. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48) (Ministerstwo Infrastruktury);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (MI 145);
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UD268) (Ministerstwo Infrastruktury);
 8. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 9. Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 10. Projekt uchwały Rady Ministrów dotyczącej programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 11. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej Projekt Programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko na lata 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Handel;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Główny Urząd Statystyczny);
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów);
 20. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Ministerstwo Finansów);
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel