Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W poniedziałek, 18 marca 2019 roku zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Natomiast we wtorek, 19 marca 2019 roku obradować będą: Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli; Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych.

Zespół ds. Infrastruktury będzie pracował nad następującymi tematami:

 1.  Sprawy różne:
  - określanie kategorii obwodów łowieckich w kontekście zapisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
 2. Projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 7. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska);
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska);
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej będzie dotyczyć:

 1. Finansowania Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz Służby Ochrony Lotnictwa w regionalnych portach lotniczych;
 2. Funkcjonowania zarządzania kryzysowego;
 3. Sprawy różnych.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji wygląda następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty;
 5. „Kryteria” podziału rezerwy 0,4% na rok 2019;
 6. Sprawy różne:
  1. Związek Miast Polskich – List otwarty do Premiera dot. sytuacji finansowej w polskiej oświacie,
  2. Związek Miast Polskich dot. problematyki roszczeń przedszkoli niepublicznych o tzw. zaniżone dotacje ze strony j.s.t.

Porządek obrad Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych nie został jeszcze ustalony.

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel