Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rezerwa drogowa podzielona

Choć w porządku obrad posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska w dniu 16 kwietnia b.r. znalazły się aż trzy dokumenty strategiczne to nie one okazały się dokumentami najżywiej dyskutowanymi. Większe emocje wzbudziły bowiem projekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a przede wszystkim projekt podziału tzw. rezerwy drogowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi sam w sobie nie budził wątpliwości, jako że koncentrował się na wprowadzeniu unijnych regulacji w dziedzinie zamówień militarnych. Obecność Prezesa UZP stała się jednak pretekstem do dyskusji o nadmiernej restrykcyjności polskich przepisów w porównaniu z wymogami unijnymi (chociażby w przedmiocie wysokości progów, od których przepisy muszą być stosowane). Ostatecznie uzgodniono, że temat powinien być przedmiotem debaty na jednym z kolejnych posiedzeń plenarnych Komisji.

Również projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków stanowił realizację obowiązku implementacji prawa unijnego. Tutaj jednak kategoryczny sprzeciw wzbudziła niefrasobliwość projektodawców, którzy w ocenie skutków przyjęcia zaproponowanych rozwiązań stwierdzili, że brak jest możliwości przedstawienia rachunku kosztów i korzyści dla sektora publicznego w najbliższych latach z uwagi na złożony charakter obszaru objętego regulacją oraz braki stosownych opracowań i analiz (sic!). Uchwalenie i wejście w życie projektowanej regulacji ma jednak wywołać skutki finansowe tak dla budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Gdy w dyskusji okazało się dodatkowo, że projektodawcy popełnili błędy metodologiczne przy próbie wyliczeń rozstrzygnięcie Zespołu mogło być tylko jedno – odmowa wydania opinii.

Projekty dokumentów strategicznych, tj.:

  • Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju;
  • Strategii Rozwoju Kraju 2020;
  • Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

zostały zaopiniowane pozytywnie bez większej dyskusji. Wynikało to przede wszystkim z jednej strony z faktu, że projekty te były już procedowane w ramach Komisji Wspólnej, a z drugiej – ze szczegółowych uwag zgłoszonych pisemnie i wymagających takiej odpowiedzi.

Pozytywną opinię Zespołu otrzymały również:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie organizacji i przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

Strona samorządowa – po dłuższej dyskusji – zaakceptowała propozycję podziału rezerwy drogowej. Zgodnie z dyspozycją Komisji Wspólnej rozstrzygnięcie Zespołu jest wiążące.

Czw., 19 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski