Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

E-doręczenia tematem posiedzenia Zespołu Społeczeństwa

E-doręczenia tematem posiedzenia Zespołu Społeczeństwa fotolia.pl

26 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z cyfryzacją w samorządach.

Przed Zespołem stanął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na fakt, że nadal trwają pracę międzyresortowe na projektem, Zespół zdecydował o nie omawianiu projektu i zaopiniowaniu go na następnym posiedzeniu.

Następnie Zespół przeszedł do omówienia problemów związanych z tematem e-doręczeń. Przedstawiciele strony samorządowej zgłosili liczne problemy i postulaty związane z tym tematem. A były to: kwestia nowej wersji standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, błędy jakie występują w formularzu wniosku o nadanie adresu do doręczeń elektronicznych, włączenie usługi e-doręczeń do aplikacji mObywatel, poprawienie wyszukiwarki podmiotów, zwiększenie limitu wielkości załączników, stworzenie systemu wysyłki masowej, określenie jasnych zasad archiwizacji korespondencji wysłanej przez e-Doręczenia, problemy związane z integracją przez API z systemami klasy EZD.

Postulowano także o zorganizowanie spotkania roboczego, ze wszystkimi szczeblami samorządów, a nie jak to jest prowadzone obecnie tylko z przedstawicielami wielkich miast, dotyczącego prac nad nowelizacją ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wskazano również na konieczność ponownego przyjrzenia się roli operatora wyznaczonego podczas wysyłek za pośrednictwem usługi PURDE – czy aby na pewno potrzebne jest pośrednictwo podmiotu trzeciego, skoro pierwsza próba wdrożenia pokazała, że operator wyznaczony nie do końca radzi sobie z nałożonym na niego zadaniem.

Najważniejszy postulat samorządów dotyczył natomiast przedstawienia informacji o prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach w obszarze e-doręczeń oraz wskazaniu terminu nowelizacji ustawy, tak aby po raz kolejny nie zaliczyć falstartu. Przypominamy, że e-doręczenia dla samorządów zaczną obowiązywać od 1 października 2024 r.-red.

W odpowiedzi na tak postawione pytania Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że obecnie trwa analiza projektu, resort potrzebuje jeszcze trochę czasu na przygotowanie jego wersji gotowej do konsultacji, z informacją dotyczącą konkretnego terminu resort powróci na Zespół w marcu. Przedstawiciele resortu zobowiązali się, że będą konsultować projekt ze stroną samorządową i liczą w tym zakresie na współpracę.

Wskazano tak, że trwają prace na rozporządzeniem regulującym aplikację mObywatel, które pozwoli na uruchomienie e-doręczeń w aplikacji. Nowa wersja standardu PURDE zakłada, zwiększenie wielkości przesyłanych załączników do 500 GB, z czego do 30 czerwca br. będzie to na pewno 250 GB. Ministerstwo zadeklarowało poprawy aplikacji w zakresie masowej wysyłki i archiwizacji korespondencji. W październiku br. ma również ruszyć ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca e-doręczeń skierowana do obywateli.

W dalszej części dyskusji samorządowcy wskazali na kolejne wątpliwości w zakresie usługi PURDE tj. konsekwencje związane ze zmianami standardu – samorządy musza mieć czas na zamówienie zmian w oprogramowania u dostawców zewnętrznych. Pojawiają się też wątpliwości w zakresie konieczności żądania przez system wymogu podpisu elektronicznego – tutaj zaproponowano, aby rozwiązać problem podobnie jak w ePuap, tak aby system wymagał podpisu przed wysyłka korespondencji. Ponadto zwracano uwagę, że poprzez wyszukiwarkę urzędnicy będą mieli bardzo szeroki dostęp do danych praktycznie wszystkich obywateli.

Ponadto, zdaniem samorządowców, system musi generować informację, że wyszukiwanie danej osoby w aplikacji się odbyło – tak aby móc ją dopiąć do akt sprawy. W końcu zaś poruszono problem zakładania skrzynek do doręczeń elektronicznych na jednostkę samorządu terytorialnego i na urząd ją obsługujący – niektóre samorządy mają skrzynkę założoną na powiat, inne na starostwo a jeszcze inne na oba te podmioty co generuje chaos.

Kolejnym tematem omówionym na Zespole była możliwość wykorzystania systemu CRW do przeprowadzenia w tym systemie dopisania mieszkańca do stałego rejestru wyborców dla celów przeprowadzenia wyborów samorządowych. Zwrócono problem na zakres dostępu danych do CRW – obecnie wójt ma dostęp do wszystkich danych widniejących w CRW a z punktu widzenia ochrony danych osobowych nie wydaje się to prawidłowe.

W dalszej części posiedzenia omówiono wniosek dotyczący sposobu wykonywania zadań przez Wojewódzka Komisję Wyborczą wynikających z art. 430 w zw. z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, związanych z weryfikacją informacji o poparciu danej listy kandydatów na radnych województwa ujętych w CRW.

Omówiono także stanowisko Zrzeszenia gmin Województwa Lubuskiego w sprawie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowe przepisy wymagają od urzędników USC ręcznego przepisywania do aktów stanu cywilnego informacji z kart urodzenia i zgonu. Karta zgonu z objętości 2 stron została powiększona do stron 6, co ogromnie obciąża urzędników. Przedstawiciele MSWiA obecni na posiedzeniu złożyli deklaracją prowadzenia dalszych prac w związku z elektronizacją i poprawę w tym obszarze.

Przedostatnim tematem omówionym na Zespole było stanowisko Zrzeszenia gmin Województwa Lubuskiego w sprawie niezgodne z prawem zobowiązywania gmin do finansowania ze środków własnych zakupu kart kryptograficznych, niezbędnych do wykonywania zadań zleconych, związanych z obsługą Systemu Rejestrów Państwowych.

Przed Zespołem stanął także temat katalogu problemów zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich. Problemy te zostaną wskazane w odrębnym artykule.

Wt., 27 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek