Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

KWRiST: Lipcowe obrady Zespołu Infrastruktury

KWRiST: Lipcowe obrady Zespołu Infrastruktury fotolia.pl

W czwartek 14 lipca 2022 r. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzenie rozpoczęło przedstawienie przez Związek Powiatów Polskich problematyki związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. ZPP wskazał, że w interpretacji nadesłanej do jednego ze starostw, Ministerstwo Infrastruktury uznało, że ośrodek szkolenia kierowców nie może prowadzić szkolenia dla osoby, która nie spełnia warunku niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia (tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem przez osobę minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami), bez względu na to czy szkolenia zleciła szkoła czy inny podmiot. Resort podniósł, że jedyną możliwością prowadzenia tego typu kursu dla uczniów jest utworzenie przez szkołę własnego OSK, co wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury, sal wykładowych, placu manewrowego, pojazdu i zatrudnienia instruktora. ZPP zwrócił się do MI do rewizję stanowiska i o ewentualne podjęcie prac legislacyjnych, które usuną omawiany problem. W odpowiedzi na wniosek Związku przedstawiciel Ministerstwa zadeklarował, że resort będzie dążył do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz że skieruje do niego wystąpienie z przedstawieniem problemowego zagadnienia. MI zobowiązało się, że po konsultacjach z MEiN, poinformuje czy istnieje konieczność zmiany prawa, czy też poczynienia ustępstw innego rodzaju.

Następnie Zespół przystąpił do zaopiniowania projektów aktów prawnych, które zostały mu przedłożone. Pozytywne opinie uzyskały:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne;
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
  • Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu;
  • Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
  • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”;
  • Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

W trakcie debaty nad „Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych” przedstawiciele strony samorządowej wskazywali, że program nie uwzględnia aktualnych cen na rynku. Dopytywano przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, czy wzięto pod uwagę dynamiczny wzrost cen usług budowlanych w zakresie budownictwa drogowego. Resort odpowiedział, że program ma charakter wieloletni, a wzrost cen na rynku został uwzględniony na etapie sporządzania planu rzeczowego programu. Nadto, dodano do niego rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane m. in. ze wzrostem cen. Nie jest ona rozdysponowana na poszczególne zadania, lecz zostanie „uwolniona” przy wzroście cen. MI wskazał, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą program, tj. dodano środki na powiększenie waloryzacji dla zadań, które są na etapie realizacji. Strona samorządowa podniosła, że istnieje konieczność zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie, aby istniała możliwość zmiany umowy. Aktualnie dostawcy usług i towarów odstępują od zawartych umów, gdyż bardziej opłacalna jest dla nich zapłata kary umownej niż wykonanie zamówienia publicznego. Nadto, samorządy nie mogą negocjować z nimi cen za usługi, bo prawo na to nie zezwala. W odpowiedzi MI przyznało, że Prawo zamówień publicznych rzeczywiście nie zezwala za podwyższenie ceny zamówienia, a na rynku nie było sytuacji jaka wystąpiła po 24 lutego 2022 r., tj. po ataku Rosji na Ukrainę. Jednakże resort wskazał na opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych opinię dotyczącą tej problematyki. Wynika z niej, że dozwolona jest zmiana umowy w części czysto finansowej, jednakże nie w części merytorycznej.

Z zainteresowaniem Zespołu spotkał się również zdjęty na wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii punkt dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). W toku dyskusji Pan Marek Wójcik – przedstawiciel ZMP, zaproponował, by jedno z posiedzeń Zespołu dotyczyło tylko i wyłącznie tego projektu, bowiem jego tematyka jest bardzo szeroka. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zasugerowali, by KWRiST wystąpiła do MRiT o udzielenie bieżącej informacji na temat harmonogramu prac legislacyjnych nad projektem. Resort wskazał, że projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i aktualnie brak jest informacji na jakim etapie się znajduje.

Pt., 15 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak