Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z czerwcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z czerwcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz skład Zespołu ds. łowiectwa, to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w środę, 26 czerwca br. w Warszawie.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

Posiedzenie rozpoczęło się od wniosku strony samorządowej, by zlikwidować ograniczenie w zakresie liczby zastępców wójta, burmistrza, prezydenta. W ustawie dotyczącej tej sprawy użyte jest określenie liczba mieszkańców, które nie jest jednak do końca zdefiniowane. Samorządy chciałyby być autonomiczne w tej kwestii.

W posiedzeniu KWRiST udział wzięli też przedstawiciele Fundacji Batorego, którzy przedstawili raport Indeks Samorządności 2014-2023. W raporcie uwzględniono wskaźniki finansowe, siłę ustrojową i siłę polityczną.  

Prezydencja Polski w 2025 roku w Radzie Unii Europejskiej

Przedstawicielka KPRM zaznaczyła jak ważna w tym projekcie jest współpraca rządu i samorządów. Będzie to druga prezydencja Polski, która odbywać się będzie w bardzo szczególnym momencie. Z tego powodu oczy całej Europy zwrócone będą na nasz kraj. Głównym hasłem prezydencji będzie bezpieczeństwo postrzegane w wielu wymiarach. Rząd ma nadzieję, że to wydarzenie będzie szansą odbudowania partycypacji społecznej i zaufania do instytucji unijnych. Samorządy zostały zaproszone do czynnego udziału w organizacji spotkań i wydarzeń. Wsparcie zadeklarowało też Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie edukacji dzieci i młodzieży na temat prezydencji.

Wynagrodzenia dla pracowników samorządowych

Strona rządowa przedstawiła informację na temat realizacji ustaleń z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli na temat przeglądu regulacji dot. wynagrodzeń pracowników samorządowych. Strona rządowa podtrzymuje swoje dotychczasowe rozporządzenie. Wciąż prowadzone są analizy, które wymagają konsultacji z innymi resortami. Marek Wójcik zaznaczył, że strona samorządowa nie może procedować rozporządzenia w obecnym kształcie. Strona samorządowa wyraźnie prosiła o rozmowę na temat kompleksowej sytuacji wynagrodzeń pracowników samorządowych. Z przekazanych informacji wynika, że rozporządzenie zostanie odchudzone tylko w stosunku do dwóch stanowisk – straży miejskiej i geodezji. Wszystkie pozostałe elementy nie pojawią się w rozporządzeniu. Strona samorządowa postuluje, żeby ewentualne zmiany nie następowały w trakcie roku budżetowego ale od 1 stycznia roku kolejnego. Marek Wójcik zaznaczył, że mamy dziś do czynienia z totalnym spłaszczeniem wynagrodzeń pracowników samorządowych i kwestia ta wymaga pilnego uregulowania.

Zespół ds. reformy łowiectwa

Strona samorządowa uznała za niedopuszczalne pominięcie jej przedstawicieli w udziale w pracach Zespołu ds. reformy łowiectwa. Zdaniem strony rządowej, zadaniem Zespołu będzie w przeciągu najbliższych miesięcy wypracowanie kierunków, w jakich rząd chce reformować pewne części łowiectwa w Polsce. Fundamentalną częścią zespołu będzie stworzenie dialogu, którego brakowało w ostatnich latach. „Przy tworzeniu Zespołu przyjęliśmy model, który sprowadza się do efektywności pracy tego zespołu. Oparliśmy go w całości w naukowców” – mówił przedstawiciel resortu klimatu. Prace zostały podzielone na trzy obszary tematyczne. Stwierdził również, że obecna konstrukcja Zespołu jest efektywna i nie jest przewidziane jego rozszerzenie. Przewidziane jest włączanie w dyskusję członków III sektora i samorządów. Strona rządowa poinformowała, że można zgłaszać zapytania. Strona samorządowa uznała za niedopuszczalne to, że w 39 Zespole nie może się znaleźć 3 przedstawicieli samorządów. „To nie są przypadkowe osoby, ale takie, które mają duże doświadczenie i znają tę problematykę" – uzasadniał Marek Wójcik. Ponowiono prośbę o uzupełnienie składu Zespołu. „Nie akceptujemy roli kogoś, kto będzie tylko dopraszany na te spotkania. Nasi przedstawiciele powinni mieć wiedzę horyzontalną od samego początku”- dodał. Głos w dyskusji zabrał też wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski. Podkreślił, że rola samorządów w rozmowach o reformie łowiectwa jest kluczowa. „To nie jest pełna demokracja, my chcemy w tym uczestniczyć” – zaznaczył. Z kolei Zastępca dyrektora biura ZPP, Grzegorz Kubalski pytał, czy zdaniem ministra samorządy są częścią III sektora oraz czy ministerstwo jest świadome, że wypracowany przez Zespół projekt będzie musiał ostatecznie stanąć na Komisji Wspólnej. Zdaniem strony rządowej, przesłanie propozycji członka samorządów w Zespole nie zostało nadesłane w określonym terminie. Argument odparł Marek Wójcik, który zapewnił, że w terminie przesłał zapytanie o uczestnictwo trzech osób, a nie jednej.  

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

W imieniu strony samorządowej głos zabrał Grzegorz Kubalski. Nowa ustawa jest ukierunkowana na to żeby zwiększyć aktywnowść publicznych służb zatrudnienia w zakresie oferty skierowanej do osób poszukującej pracy, co jest kierunkiem słusznym. Niemniej, strona samorządowa od lat wskazuje, że obecne rozwiązanie dotyczące kwestii składki na ubezpieczenia zdrowotne i kwestia powiązania uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy prowadzi do sytuacji, że mamy do czynienia z grupą osób, które nie poszukują zatrudnienia. Wydawało się, że nowa ustawa jest bardzo dobrą okazją, by wreszcie odstąpić od tej kwestii. Ku zdziwieniu strony samorządowej okazało się, że cały czas kwestia związana z ubezpieczeniem zdrowotnym pozostanie w gestii PUP. Strona samorządowa apeluje, by odstąpić od tego rozwiązania. Grzegorz Kubalski zauważył też, że obecnie fundusz pracy jest traktowany jak świnka skarbonka. W efekcie fundusz pracy przekazuje określoną pulę środków na rzeczy zupełnie nie związane z kwestiami działania publicznych służb zatrudnienia. To z kolei przekłada się na ograniczenia oferty PUP. Zastępca dyrektora biura ZPP mówił też o kwestii wynagradzania pracowników powiatowych urzędów pracy.

Grzegorz Kubalski mówił też o tym, że opłata związana z realizacją zadań wynikających z ustawy jest w obecnym kształcie dzielona między sektor samorządowy i rządowy. To zadziwiający podział środków, ponieważ środki, które trafiają do samorządów nie pokrywają ich wydatków, a środki, które trafiają do budżetu państwa pokrywają koszty, jakie musi ponosić budżet państwa w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy. W związku z tym strona samorządowa postuluje, by większa część środków trafiała do nich. Propozycją samorządów jest przyjęcie proporcji co najmniej 75:25. Strona samorządowa zdecydowanie nalega też, aby odstąpić od kwotowego ustalania wysokości opłaty, a uzależnić ją jako określony procent np. od najniższego wynagrodzenia.


Projekty z opinią pozytywną:

1.       Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

2.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

3.       Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

4.       Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego

5.       Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

6.       Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych

7.       Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

8.       Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

9.       Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

10.   Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

11.   Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 

12.   Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych

13.   Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027

14.   Projekt zmian do wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw

15.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

16.   Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej

17.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

18.   Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

19.   Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

20.   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

21.   Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis

22.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

23.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

24.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Do dalszych prac skierowano:

1.       Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

2.       Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

3.       Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Czw., 27 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska