Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta jako organ administracji geologicznej - planowane zmiany

Starosta jako organ administracji geologicznej - planowane zmiany fot. canva

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Związek Powiatów Polskich już po raz drugi przygotował uwagi do projektu, ponieważ końcem ubiegłego roku przedłożył je także w ramach konsultacji publicznych.

Jak wskazują projektodawcy celem nowelizacji jest:

  • wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej „geologia”

  • ochrona złóż kopalin - realizacja zaleceń Najwyższej Izby Kontroli (dalej: „NIK”),

  • wprowadzenie do P.g.g. instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną,

  •  liberalizacja i uporządkowanie przepisów regulujących działalność prowadzoną na podstawie P.g.g,

  • usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego,

  • zmiana przepisów regulujących działalność państwowej służby geologicznej.

Istotna z punktu widzenia starostów jest zmiana w zakresie administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 5 P.g.g. sprawy związane z projektami robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi dotyczącymi robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi należą do kompetencji starosty. Zgodnie z art. 85 P.g.g. wiercenia otworów w celu wykorzystania ciepła Ziemi są wykonywane na podstawie projektu robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu staroście. Proponowana zmiana art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 5 P.g.g. przewiduje zmianę przepisów w zakresie właściwości organu administracji geologicznej w pierwszej instancji w sprawach związanych z robotami geologicznymi wykonywanymi w celu wykorzystywania ciepła Ziemi – zadania te będą należały do kompetencji marszałka województwa. W tym celu planuje się utworzenie dodatkowych 32 stanowisk w urzędach wojewódzkich. 

Aktualnie starosta realizuje powyższe zadania jako zlecone z zakresu administracji rządowej. W ocenie skutków regulacji projektu przedstawiono bardzo ciekawe informacje na temat finansowania tych zadań. Projektodawca wystąpił bowiem do wojewodów z prośbą o przesłanie informacji na temat wysokości i sposobu finansowania zadań przez organy administracji geologicznej szczebla powiatowego. Z uzyskanych informacji wynika, że nie jest możliwe przesunięcie kwoty dotacji z § 211 do § 221 na realizację tego zadania przez marszałków, ponieważ 5 wojewodów w ogóle nie przekazuje dotacji powiatom na realizację przedmiotowych zadań, 5 wojewodów nie jest w stanie wyodrębnić kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu geologii, ponieważ przekazują łączną kwotę na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej, zaś w pozostałych przypadkach przekazana kwota dotacji zaspokaja nieznaczną część kosztów, w pismach podano przedział 22-32% kosztów. 

Z projektem można zapoznać się tutaj, a z uwagami ZPP tutaj.

Pt., 20 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka