Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Długie posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Długie posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

W czwartek 20 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. W trakcie spotkania rozpatrzono wskazane poniżej zagadnienia.

W wolnych wnioskach poruszono zagadnienie nowelizacji ustawy o OZE (projekty parasolowe). Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformował, że niebawem pojawi się poselski projekt zmian w tej sprawie, dzięki któremu w kontekście realizacji projektów parasolowych dotychczasowe zasady rozliczania prosumentów będą obowiązywały przez dłuższy okres.

W ramach wolnych wniosków rozważono także problematykę cen paliw i energii. W odpowiedzi na uwagi organizacji samorządowych, w tym ZPP, Strona Rządowa wyjaśniła, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, przyjęto nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W ten sposób ograniczono ceny nośników energii już od 1 stycznia br. Obniżono więc podatek VAT dla gazu ziemnego oraz systemu ciepłownictwa z 23 do 8% i energię elektryczną z 23 do 5%. Obniżono także akcyzę na energię elektryczną oraz paliwa. Jednocześnie rozłożono w czasie podwyżki cen gazu ziemnego (patrz ustawa z 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu). Przewidziano również obniżenie cen taryf o 25% dla przedsiębiorców do końca lutego 2022. Ponadto odbędą się dodatkowe spotkania dotyczące uwzględnienia wzrostu cen energii elektrycznej i gazu w finansowaniu oświaty oraz ochrony zdrowia oraz w zakresie szczegółowych problemów (m.in. wypowiadania umów przez dostawców energii elektrycznych). 

Dyskutowano ponownie problem art. 15zzu specustawy koronawirusowej. Według tego przepisu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie są wykonywane tytuły wykonawcze nakazujące opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepis ten nie daje tym samym żadnej możliwości eksmitowania z budynków zagrażających życiu i zdrowiu osób w nich mieszkających. Rodzi to dodatkowe koszty po stronie samorządów. W tej sprawie postanowiono, że zagadnienie to zostanie wprowadzone do punktu sprawy różne na najbliższym posiedzeniu KWRiST. 

Unia Metropolii Polskich zgłosiła problem art. 21b ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Przepis ten reguluje m.in. okres za jaki badany jest dochód mający być podstawą określenia stanu majątkowego i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Obecnie okres ten wynosi sztywne 3 miesiące, niemniej według deklaracji resortu rozwoju ma zostać przeprocedowana zmiana ustawy, upoważniająca radę gminy do określania okresu, za który badany jest dochód, w drodze uchwały – bez sztywnego określenia terminu na poziomie ustawy.

Pozytywnie zaopiniowano Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

Pozytywnie zaopiniowano projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) został zaopiniowany pozytywnie, z uwagą Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą utrzymania dotychczasowego modelu finansowania i realizacji projektów liniowych na poziomie regionalnym w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Pozytywnie zaopiniowano projekt dokumentu pn. Raport o pomocy społecznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) został zaopiniowany pozytywnie, z uwagą Ministerstwa Infrastruktury, że inwestycje kolejowe realizowane w ramach projektu mogą być zagrożone ze względu na brak środków krajowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). Projekt zaopiniowano pozytywnie, pod warunkiem, że samorządy województw otrzymają 5% z tytułu wpływów z uiszczanych przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne opłat w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Projekt programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.

Projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.

Projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (Ministerstwo Infrastruktury). Wypracowano stanowisko, zgodnie z którym prócz wskazania, że niezbędna jest większa aktywność po stronie samorządów w zakresie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w treści programu znajdzie się również wskazanie dotyczące konieczności wzmocnienia narzędzi, jakimi w tym kontekście dysponują samorządy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury). Projekt ten zakłada daleko idące zmiany w zakresie sposobu wyznaczania aglomeracji oraz przewiduje wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za niedostosowanie aglomeracji do wymogów prawa unijnego (od 2028 roku). W związku z tym przedstawiciele Strony Samorządowej zwracali uwagę na to, że projekt ogranicza samodzielność j.s.t. w wykonywaniu zadań. Przedstawiciel ZPP zasygnalizował za to, że przed wprowadzeniem administracyjnych kar pieniężnych – nawet z okresem przejściowym – należy oszacować z jednej strony lukę inwestycyjną, a z drugiej określić wysokość finansowania zadań z zakresu gospodarki ściekowej. W innej sytuacji będziemy mieli bowiem do czynienia z karaniem samorządów za coś, na co miały bardzo ograniczony wpływ. W związku z dużą liczbą wątpliwości w sprawie projektu mają się toczyć dyskusje robocze na linii organizacje samorządowe – Ministerstwo Infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury). Związek Miast Polskich zakwestionował przede wszystkim możliwość wywłaszczania z nieruchomości bez uwzględnienia ustaleń z aktu określającego przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny, w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji administracyjnej. Przedstawiciele ZMP zarzucili także, że w przypadku terenów zurbanizowanych wystąpią dodatkowe koszty oszacowania wartości nieruchomości. Projekt wstępnie zaopiniowano pozytywnie, z zastrzeżeniem przedstawienia pisemnych uwag w tym zakresie przez Ministerstwo.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla parku Bieszczadzkiego. Projekt zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma potwierdzić na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, że przedłożona wersja projektu jest wersją po konsultacjach i uzgodnieniach. Projekt zaopiniowano pod tym warunkiem pozytywnie.

Śr., 26 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl