Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z grudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z grudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fotolia.pl

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin uzdrowiskowych, ustawa o sygnalistach i dodatek osłonowy były głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się 15 grudnia br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład a gminy uzdrowiskowe

Strona rządowa poinformowała, że druga edycja naboru w ramach programu rozpocznie się w w przeciągu kilku najbliższych dni. Jednocześnie premier zdecydował o dodatkowym wsparciu dla gmin uzdrowiskowych. Ten instrument nie jest jeszcze jednak doprecyzowany – strona rządowa przewiduje, że szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w połowie stycznia. Wsparcie będzie wynosiło ok. 250 mln zł, a inwestycje powinny mieć charakter uzdrowiskowy. Środki dla gmin uzdrowiskowych będą uzupełnieniem drugiego naboru. Strona samorządowa zgłosiła prośbę, by wsparcie miało taki charakter jaki zastosowano w przypadku gmin popegeerowskich.

Tak zwana „ustawa o sygnalistach”

Wiceminister Szwed poinformował, że 17 listopada zakończył się proces konsultacji społecznych. Aktualnie resort pracuje nad uwagami, które spłynęły w toku konsultacji. Bardzo duże zainteresowanie tą kwestią wykazały samorządy. Resort szacuje, że finalna wersja ustawy będzie przedstawiona na początku I kwartału 2022 roku, jednak minister Szwed podkreślił, że jest to optymistyczny scenariusz.

Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST, Marek Wójcik poprosił o rozwiązanie problemu zgłoszonego wcześniej przez Związek Powiatów Polskich. Otóż mimo nie wdrożenia dyrektywy, samorządy są nią związane i obywatele mogą z niej korzystać i zgłaszać się do organów publicznych. Poproszono o zaproponowanie okresu przejściowego. Niewykluczone bowiem, że zaczną zgłaszać się osoby chcące skorzystać z możliwości zapisanej w dyrektywie. Poproszono stronę rządową o wskazanie miejsca, do którego takie osoby będą mogły się zgłaszać.

Standardy zatrudnienia w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej

Odnosząc się do prośby strony samorządowej w sprawie zmniejszenia liczby pracowników, minister Szwed uznał, że obowiązujące rozwiązanie powinno zostać utrzymane. Strona rządowa nie popiera propozycji dotyczącej zmniejszenia liczby pracowników pomocy społecznej w małych miejscowościach, ponieważ w ocenie rządu zadań związanych z pomocą społeczną będzie coraz więcej, a zadania muszą być realizowane. W tej chwili nie ma akceptacji resortu, co do zmniejszania liczby pracowników z 3 do 2 osób.

Głos zabrał Eugeniusz Gołembiewski dowodząc, że w przypadku małych ośrodków i zmniejszających  się zadań (jak choćby w przypadku 500+), samorządów nie stać na to, by zatrudniać zbędnych pracowników w pełnym wymiarze godzin. Uznał za winę samorządów, że przeoczyły ten zapis, ale wyraził także zdziwienie, że rząd nie chce z tego zrezygnować. W ocenie burmistrza Kowala to niesprawiedliwe działanie oraz marnotrawienie publicznych pieniędzy. Sprawa dotyczy bowiem kilkuset gmin. Jego zdaniem to wydawanie pieniędzy bez potrzeby.

Wniosek ten poparł Marek Wójcik, który zaproponował spotkanie i omówienie konkretnych danych i faktów w tej sprawie. Do głosu przedmówców przychylił się także Jacek Brygman ze Związku Gmin Wiejskich.

Zdaniem ministra Szweda potrzeby mieszkańców są znaczne zarówno w małych, jak i dużych miejscowościach. Algorytm, który chce utrzymać rząd jest potrzebny, natomiast pracownicy socjalni nie realizowali programu 500+. Na ten moment w ocenie ministra Szweda nie powinno być takiej redukcji. Widzi możliwość spotkania i analizy sytuacji, ale w najbliższym czasie na pewno takiej zmiany nie będzie.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to jeden z elementów tarczy inflacyjnej ogłoszonej przez premiera. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią, wzrost cen surowców, przyczyniły się do wzrostów cen energii i gazu. Dodatek ma zrekompensować te wzrosty cen a także zwiększonych kosztów ogrzewania, w tych gospodarstwach, w których źródłem ogrzewania są paliwa stałe. Dodatek gwarantuje bezpośrednie wsparcie trafiające do gospodarstw. Wsparcie przewidziano dla prawie 7 mln gospodarstw domowych. Dodatek finansowany będzie z budżetu państwa i wyniesie w sumie ponad 4,7 mld zł. Rząd proponuje elastyczne podejście – określono progi, ale po ich przekroczeniu nie będzie całkowitej blokady możliwości korzystania z dodatku a jedynie złotówka za złotówkę. Zróżnicowanie wysokości stawek będzie zależ od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie – od 400 zł rocznie w przypadku osób samotnych do 1150 zł dla największych rodzin. Wciąż jednym z dominujących paliw stałych jest węgiel a wzrost cen powoduje, że sporo rodzin może być zagrożona ubóstwem. Wypłata będzie realizowana w transzach. Dodatek osłonowy ma być wypłacany przez gminy – dostaną one dotację z budżetu państwa na obsługę, która wyniesie 2% łącznej kwoty dotacji, która będzie wypłacana w danej gminie. Wypłata ma się odbywać w oparciu o dzisiejsze struktury organizacyjne zajmujące się innymi wypłatami. Wnioski o wypłaty mogą być składane do końca października 2022 roku. Ustawie nadano tryb odrębny – pilnie wdrożono ją do wykazu prac legislacyjnych.

Marek Wójcik zgłosił w tym temacie zastrzeżenia w kwestiach systemowych – za żart uznał stwierdzenie, że projekt nie dotyczy samorządów terytorialnych. Jak podkreślał, to JST będą wypłacały środki, a wójt i burmistrz będą wydawali decyzje. Za żart uznał też pominięcie w tym przypadku przepisów ustawy o Komisji Wspólnej. Zaproponował spotkanie w trybie nagłym, by uniknąć błędów zapisanych w ustawie przed jej procedowaniem przez Senat. Zdaniem Marka Wójcika błędy wynikają z braku współpracy z samorządami. Podkreślił też, że za 2% dotacji samorządy nie będą w stanie zrealizować tego zadania. Zaznaczył, że strona samorządowa stanowczo nie zgadza się na taki sposób procedowania.

Strona rządowa poinformowała, że Senat zaczął już procedowanie, ale jeśli jest wola i potrzeba spotkania w tej sprawie, to przychyla się.

Marek Wójcik poprosił też stronę rządową o przedstawienie aktualnego brzmienia KPO. Wyraził zmartwienie, że Polska jednak nie dostanie środków z zaliczki. Co więcej, samorządy nie wiedzą, czego dokładnie będzie dotyczył KPO. Podobna sytuacja dotyczy ustawy wdrożeniowej – strona samorządowa chce się zapoznać z aktualnym projektem ustawy. Poprosił również o informację pisemną dotyczącą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i tego, czy Polska przyjęła przepisy – od tego zależy bowiem ilość środków, które możemy otrzymać.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej odbyła się również dyskusja dotycząca rozpatrzenia wniosków strony rządowej w sprawie zmiany granic gminy Chełm i miasta Chełm oraz gmin Kleszczów i Bełchatów. Ostatecznie opinia pozytywna w sprawie zmiany granic od roku 2023 dotyczyła Chełma, natomiast w sprawie Kleszczowa i Bełchatowa wydano opinię negatywną.

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Rozpatrzenie wniosków strony rządowej w sprawie zmiany granic gminy Chełm i miasta Chełm
 2. Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Projekt Strategii produktywności 2030
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
 7. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów – monter konstrukcji targowo-wystawienniczych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego
 8. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów – technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz zmianę podstawy programowej w zawodzie: monter stolarki budowlanej
 9. Wniosek  o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu "technik izolacji przemysłowych"
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
 19. Projekt  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów
 22. w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 23. Projekt  ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego à Ministerstwo potwierdziło zmiany wynikające z uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
 26. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu – technik przemysłu jachtowego
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika
 28. i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
 29. Projekt programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021 – 2027
 30. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 31. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych
 32. i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 33. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 34. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 35. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 36. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 37. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 38. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 39. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
 40. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
 41. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dodatkowej umiejętności zawodowej pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”
 42. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024
 43. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031);
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Wisły
 46. w Małopolsce (PLH060045);
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pawłów (PLH060065);
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeziczno (PLH060076);
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łopiennik (PLH060081);
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Łabuńki i Topornicy (PLH060087);
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaźimierówka (PLH060088);
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089);
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliski Las (PLH060092);
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Roztocza Wschodniego (PLH060093);
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Tanwi (PLH060097);
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102).

Projekty z opinią negatywną:

 1. Rozpatrzenie wniosków strony rządowej w sprawie zmiany granic gmin Kleszczów i Bełchatów
 2. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (UD255)

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie w sprawie przyjęcia dokumentu „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84)
 3. Projekt  ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (UD215)
 4. Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pn. „Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2035 z perspektywa do 2035 r.”
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
Czw., 16 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska