Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cofnięcie uprawnień – co powinno znaleźć się w osnowie decyzji?

Cofnięcie uprawnień – co powinno znaleźć się w osnowie decyzji? fotolia.pl

WSA w Krakowie: Nie powinno się rozstrzygać o uprawnieniach lub obowiązkach strony w uzasadnieniu decyzji. To z osnowy decyzji jej adresat ma czerpać wiedzę na temat treści uprawnień lub obowiązków zindywidualizowanych wobec niego poprzez wydanie danej decyzji administracyjnej. Rolą uzasadnienia jest wyjaśnienie adresatowi decyzji z jakich powodów ta indywidualizacja uprawnień lub obowiązków nastąpiła.

Sąd wskazał, że orzeczenie organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, bez powiązania decyzji z zakresem przedmiotowym, w jakim sąd karny orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, jest aktem wadliwym. Organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są bowiem związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na okres ściśle wskazany w danym wyroku. Tego rodzaju rozstrzygnięcie powinno zatem zostać zamieszczone w osnowie decyzji (rozstrzygnięciu decyzji).

W rozpatrywanej sprawie (sąd orzekał w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji) starosta w osnowie decyzji zawarł wyłącznie rozstrzygnięcie o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W uzasadnieniu do decyzji organ wyjaśnił, że wyrokiem Sądu Rejonowego orzeczony został wobec kierowcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres czterech lat, "licząc od dnia 03.11.2018 roku do dnia 03.11.2022 roku". W żadnej natomiast części decyzji nie było wskazania na jaki okres następuje cofnięcie uprawnień, a zatem czy okres ten jest tożsamy z okresem zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonym przez sąd karny.

Organ w toku sprawy przytoczył treść §17 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, którego ust. 1 stanowi, że w przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok, organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji. Zgodnie natomiast w ust. 2 tego przepisu w uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. Sąd orzekający w sprawie, odwołując się do wcześniejszych orzeczeń Sądów administracyjnych wyraził stanowisko, że czym innym jest kwestia określenia terminu ważności decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, a czym innym, wynikający z art. 182 § 2 k.k.w., obowiązek oznaczenia w decyzji okresu, na jaki cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami (zob. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Lublinie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. III SA/Lu 1080/16, w Gdańsku z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. III SA/Gd 514/21, w Białymstoku z dnia 20 października 2022 r., sygn. II SA/Bk 351/22, w Krakowie z dnia 7 grudnia 2022 r., sygn. III SA/Kr 1006/22, opubl. w CBOSA). W ocenie Sądu orzekającego w sprawie nałożony na organ obowiązek wydawania decyzji bez określenia terminu jej ważności, nie wyłącza obowiązku oznaczenia w decyzji okresu, na jaki cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami.

Wyrok WSA w Krakowie z 24 kwietnia 2024 r. sygn. III SA/Kr 42/24. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 29 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel