Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Porozumienie w sprawie finansowania infrastruktury transportu lądowego. RIO wyjaśnia

Porozumienie w sprawie finansowania infrastruktury transportu lądowego. RIO wyjaśnia fotolia.pl

W jaki sposób powiat może przyjąć od Skarbu Państwa zadanie związane z infrastrukturą transportu lądowego? Jak zabezpieczyć i zakwalifikować środki? Na takie pytania jednego ze starostów odpowiedzi udzieliła niedawno katowicka RIO.

Przyjęcie zadania w drodze porozumienia

Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych oraz zarządzania nimi, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo spółek drogowych specjalnego przeznaczenia. Zadania te mogą być także finansowane lub dofinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy.

Podstawą wydatkowania na te cele środków z budżetu powiatu powinno być stosowne porozumienie zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Zabezpieczenie i klasyfikacja środków

W przypadku zawarcia porozumienia, JST jest zobligowana (na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) do zabezpieczenia odpowiedniej kwoty środków na ten cel w budżecie, jeżeli zostaną one poniesione w roku, w którym porozumienie zostało zawarte.

Jeżeli wydatki mają zostać poniesione również w kolejnych latach, konieczne jest ujęcie tego zadania jako przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej.

RIO wskazała, że wydatek powiatu na ten cel powinien być zaklasyfikowany w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale 60011 – „Drogi publiczne krajowe” i paragrafie 659 – „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Czy konieczna jest uchwała?

Zdaniem Izby zbędne jest podejmowanie przez radę powiatu odrębnej uchwały w tym przedmiocie.

RIO zauważyła, że organy stanowiące JST wykonując swoje kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych, są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Oznacza to, że nie są one upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już uregulowane ustawowo, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.

Przytoczone powyżej przepisy prowadzą do wniosku, że podstawą finansowania lub dofinansowania z budżetu jednostki jest zawarte porozumienie, a nie szczególna uchwała organu stanowiącego.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 26.03.2024 r., znak: WA-023/6/24

Źródło: riokatowice.bip.net.pl 

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak