Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Czy można zaskarżyć zalecenia pokontrolne starosty dla OSK?

WSA: Czy można zaskarżyć zalecenia pokontrolne starosty dla OSK? fotolia.pl

Zdaniem WSA w Szczecinie jest to niedopuszczalne, bowiem zalecenia pokontrolne są jednym z elementów całej procedury kontrolnej przedsiębiorcy i jako akt postępowania kontrolnego nie podlegają odrębnemu zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców w swojej skardze domagał się uchylenia lub stwierdzenia bezskuteczności przez sąd zalecenia pokontrolnego na zasadzie art. 150 ppsa.

Sąd ocenił, że skarga jest niedopuszczalna, bowiem sprawa będąca jej przedmiotem nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Istota, funkcja i cel postępowania kontrolnego wobec podmiotu prowadzącego OSK są inne niż istota, funkcja i cel postępowania administracyjnego. W ramach postępowania kontrolnego nie podejmuje się czynności procesowych prowadzących do przyznania stronie prawa lub nałożenia na nią obowiązku, lecz zmierza się do wykrycia nieprawidłowości i umożliwienia ich usunięcia kontrolowanemu.

Co do zasady postępowanie kontrolne nie jest postępowaniem administracyjnym, kończącym się przez wydanie decyzji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Takiego przepisu szczególnego nie zawierają jednak przepisy ustawy o kierujących pojazdami (ukp) i ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Tak więc zalecenia kontrolne nie podlegają zaskarżeniu w toku instancji, w trybie postępowania administracyjnego, a pismo zawiadamiające o rozpatrzeniu zastrzeżeń kończy ten etap postępowania kontrolnego.

Należy jednak zauważyć, że stosownie do art. 45 ust. 1 ukp, starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK, jeżeli przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka w wyznaczonym przez starostę terminie lub rażąco naruszył warunki wykonywania tej działalności. Przed wydaniem decyzji starosta wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień, może zostać wydana decyzja administracyjna o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK, o której mowa w art. 45 ust. 1 ukp.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 02.03.2023 r., sygn. II SA/Sz 123/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 24 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak