Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ośrodki szkolenia kierowców jako działalność regulowana

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 października 2009 r. sygn. II SA/Ol 577/09

Wyrok skazujący zawierający orzeczenie w przedmiocie środka karnego jakim jest zakaz wykonywania zawodu, czy prowadzenia określonej działalności odnosi bezpośredni skutek jedynie w stosunku do osoby skazanej. Organy orzekające w sprawie pominęły natomiast okoliczność wiążącej mocy takiego wyroku skazującego wobec osób trzecich. Orzeczenie zakazujące zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, jak również prowadzenia określonej działalności gospodarczej sąd przesyła właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządowej celem odzwierciedlenia orzeczonego zakazu w prowadzonych rejestrach działalności gospodarczej, czy działalności regulowanej.
To organy prowadzące właściwe rejestry działalności gospodarczej, działalności regulowanej mają obowiązek dokonania stosownych wpisów o zakazie wykonywania określonego zawodu, czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej w oparciu o zapisy ustaw szczególnych. W rozpoznawanej sprawie takim przepisem jest art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprawdzie ustawodawca w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej nie wprowadził domniemania prawdziwości zawartych w nim danych, co nie oznacza, iż osoby, które działały w zaufaniu do widniejących tam wpisów mających charakter deklaratoryjny nie mogą skutecznie powoływać się na zapisy tam widniejące, skoro rejestry te są jawne i prowadzone w celu zagwarantowania swobody działalności gospodarczej.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Pon., 19 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: