Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czego nie uchwalać w regulaminie basenu? Wojewoda surowo ocenia uchwałę rady miasta

Czego nie uchwalać w regulaminie basenu? Wojewoda surowo ocenia uchwałę rady miasta fotolia.pl

Wojewoda Podkarpacki krytycznie podszedł do regulaminu pływalni w pewnej gminie. Efektem jest stwierdzenie nieważności kilku jego punktów.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 10 stycznia 2024 r., znak P-II.4131.2.353.2023 Wojewoda Podkarpacki wziął na tapetę Regulamin korzystania z krytej pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji będącego załącznikiem do uchwały rady jednego z miast.

Na wstępie wojewoda zaznaczył, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które pozwalają organowi stanowiącemu gminy na formułowanie w stosunku do obiektów użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się przez korzystających z tych obiektów, nie dają jednocześnie uprawnień do wprowadzenia w akcie prawa miejscowego jakichkolwiek przepisów ustalających lub modyfikujących odpowiedzialność cywilnoprawną, karną lub administracyjną. Ponadto, za niedopuszczalne uznał takie działanie organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtórzeniu lub modyfikacji wiążących go powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Tymczasem stwierdzono, że przez miejskich rajców zapisy w Regulaminie korzystania z krytej pływalni zawierają postanowienia, które są normowane przepisami innych ustaw.

W pierwszej kolejności organowi nadzoru nie spodobał się punkt zawierający zakaz zanieczyszczania wody kąpieliska. Jego zdaniem regulacja nie dotyczy bowiem zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej. Stanowi ona natomiast powielenie przepisów kodeksu wykroczeń o zachowaniu się w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 109 § 3 kodeksu wykroczeń, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podlega karze grzywny lub karze nagany.

Wojewoda stwierdził również nieważność zapisu, która zakazywała udzielania przez osoby korzystające z basenu jakichkolwiek (również nieodpłatnych) instruktaży w zakresie nauki pływania, prowadzenie w basenie ćwiczeń bądź gier zespołowych z udziałem innych osób korzystających, a także wydawanie poleceń przez osoby niebędące pracownikami pływalni, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji. Jak uzasadnił – takie zapisy regulaminowe mają podstawy w normie kompetencyjnej upoważniającej do podjęcia uchwały zawartej w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W ocenie wojewody nie jest to bowiem zasada ani tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń.

Natomiast wprowadzony uchwałą zakaz wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, miał być przekroczeniem delegacji ustawowej. Wojewoda przywołał tu art. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm.): „Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego". Organ nadzoru uznał, że przepis ten wystarczy dla zachowania porządku także na basenach miejskich i nie trzeba wprowadzać tego do regulaminu.

Wojewoda stwierdził również nieważność dwóch punktów regulaminu, które mówiły o wyrzucaniu z terenu pływalni osób nieprzestrzegających regulaminu lub poleceń ratowników, a także nakładania przez burmistrza „kary” w postaci odmowy sprzedaży biletów wstępu na pływalnię przez okres 1 miesiąca za powtarzające się łamanie zakazów i obowiązków nałożonych regulaminem. To również, zdaniem organu nadzorującego, stanowiło przekroczenie kompetencji przyznanej w art. 40 ustawy o samorządzie gminnym i było próbą ustanowienia przepisów porządkowych.

„Przywołane wyżej zapisy uchwały w zakresie regulaminu korzystania z krytej pływalni stanowią istotne naruszenia prawa i w konsekwencji tego należało stwierdzić ich nieważność w zakresie wskazanym w sentencji.” – podsumował wojewoda swoje rozstrzygnięcie.

Czw., 25 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński