Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola dotacji oświatowej - pytania i odpowiedzi (cz.2)

Kontrola dotacji oświatowej - pytania i odpowiedzi (cz.2) fotolia.pl

Kontynuujemy cykl artykułów odpowiadających na pytania, które zgłosili uczestnicy organizowanego przez Związek Powiatów Polskich bezpłatnego szkolenia pn. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej prowadzona przez JST.

Pytanie: Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela może być sfinansowany z dotacji oświatowej?

Odpowiedź: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 1.06.2022 r., I SA/Sz 214/22 wskazał, że ekwiwalent za urlop nie może zostać sfinansowany z dotacji, ponieważ nie odnosi się do wydatków bieżących placówki oświatowej w ramach realizacji przez nią jej zadań, o których stanowi art. 35 u.f.z.o. Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 11.10.2022 r., I SA/Rz 423/22. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest świadczeniem przysługującym wyłącznie pracownikowi i niedotyczącym bezpośrednio zadań wykonywanych przez pracownika na rzecz uczniów.

Pytanie: Czy premie regulaminowe, premie uznaniowe, nagrody mogą być sfinansowane z dotacji?

Odpowiedź: Podkreślić należy, że istota rzeczy nie dotyczy tego, czy wypłacono nauczycielom wynagrodzenie dodatkowe (ta okoliczność nie jest sporna), ale tego, czy istniał tytuł prawny do wypłaty oraz, czy możliwe jest zweryfikowanie wykonania czynności, za które następowały te dodatkowe wypłaty — w odniesieniu do każdego nauczyciela w danym miesiącu. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 czerwca 2017 r., II GSK 2722/15

Pytanie: Czy odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna mogą zostać sfinansowane z dotacji?

Odpowiedź: Wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia pracowników i inne należności na ich rzecz) muszą mieć związek z realizacją zadań konkretnej placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Z orzecznictwa wynika, że poszczególne wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników powinny być indywidualnie analizowane pod kątem istnienia ich bezpośredniego związku z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przez poszczególnych pracowników, a więc czy ich beneficjentami są uczniowie (m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2016 r., I SA/Gl 807/16; wyrok WSA w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r., I SA/Lu 1066/14). Odprawa emerytalna jest świadczeniem służącym wyłącznie pracownikowi, a odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie i nie dotyczą one bezpośrednio zadań wykonywanych przez pracownika na rzecz uczniów (nie stanowią wynagrodzenia za pracę wykonaną na ich rzecz).

Pytanie: Czy zasadne jest żądanie od kontrolowanego okazania przepływu środków pochodzących z dotacji ( tzw. zejście z konta dotacyjnego) w przypadku zapłaty w formie gotówkowej bądź zapłaty z innego rachunku bankowego za wydatki rozliczone z dotacji.

Odpowiedź: Kontrolując wykorzystanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań́ szkoły niepublicznej i pokrycie wydatków bieżących szkoły niepublicznej oraz rzetelność i prawidłowość danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniach miesięcznych, organ nie ma obowiązku poszukiwania dowodów na okoliczność prawidłowości działań podjętych przez osobę prowadzącą szkołę. Dane niezbędne do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji powinny wynikać z dokumentacji organizacyjnej, przebiegu nauczania i finansowej Szkoły. Skoro w prowadzonej dokumentacji ich brak, to nie można przyjąć, że dotacja została prawidłowo wykorzystana.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 5 marca 2013 r. I SA/Lu 1328/13

Pt., 22 Gr. 2023 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka