Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwiązania osłonowe, emerytura stażowa i dostępność nauczyciela - kolejna wersja propozycji MEiN

Rozwiązania osłonowe, emerytura stażowa i dostępność nauczyciela - kolejna wersja propozycji MEiN fotolia.pl

22 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Miało ono miejsce w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedstawiciele resortu z Panem Ministrem Przemysławem Czarnkiem przedstawili kolejną wersję propozycji w zakresie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w szczególności tematykę rozwiązań osłonowych dla nauczycieli oraz dostępności nauczycieli. 

Propozycje MEiN w zakresie rozwiązań osłonowych:

 • W 3-letnim okresie przejściowym - możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system – nauczyciel decyduje o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Nauczyciel korzystający z ograniczenia zatrudnienia, który będzie realizował zajęcia w wymiarze dotychczasowego pełnego wymiaru pensum, w zakresie uprawnień, np. do urlopu dla poratowania zdrowia, będzie traktowany jak nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć.
 • Ograniczenie zatrudnienia będzie możliwe również do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
 • W przypadku ograniczenia zatrudnienia do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć będzie możliwość kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego i uzyskania awansu.
 • W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia pensum nauczycielowi, który korzysta z ograniczenia zatrudnienia, w pierwszej kolejności dyrektor zaproponuje godziny zajęć temu nauczycielowi.
 • Przepisy dotyczące przeniesienia nauczyciela do innej szkoły będą miały zastosowanie również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w jednostkach systemu oświaty, w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej jednostce lub w innej jednostce systemu oświaty w pełnym wymiarze zajęć, z dniem podjęcia zatrudnienia ustanie stan nieczynny.

Emerytura stażowa - zmiana art. 88 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela

 • Wydłużenie okresu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z 10 do 15 lat (do 2013 r.).
 • Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nauczyciel uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury jeśli spełnił warunki do uzyskania tej emerytury (staż ogółem 30 lat w tym 20 w szkole), w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (reforma emerytalna), tj. do dnia 31 grudnia 2008 r. Nauczyciele, którzy spełnili określone warunki, mogą nadal korzystać z nabytego prawa.

Wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

Doprecyzowanie sposobu rozliczania czasu pracy nauczycieli - wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli (poza pensum), zróżnicowanych ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć:

 • nauczyciele realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin – 8 godzin tygodniowo (Zwiększony wymiar dla nauczycieli plastyki, muzyki i wychowania fizycznego),
 • nauczyciele realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć powyżej 25 godzin – 3 godziny tygodniowo,
 • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu – 2 godziny tygodniowo.

Do godzin dostępności wliczane będą:

 • spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • konsultacje z uczniami,
 • wycieczki szkolne,
 • doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem,
 • organizacja i opieka nad uczniami np. podczas dyskotek,
 • rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela będą rejestrowane na bieżąco i rozliczane w okresach dłuższych (np. kwartał, rok szkolny).
Sposób rozliczenia dostępności w okresie roku szkolnego powinien uwzględniać istniejące narzędzia usprawniające, np. dziennik elektroniczny. Czynność ta nie powinna być dla nauczyciela obciążeniem biurokratycznym.

Niedz., 31 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka