Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą dalsze rozmowy nad projektami dotyczącymi domów wczasów dziecięcych

Będą dalsze rozmowy nad projektami dotyczącymi domów wczasów dziecięcych fotolia.pl

Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST odroczył opiniowanie projektów rozporządzeń dotyczących placówek publicznych na grudniowe posiedzenie.

Projekty dotyczą zmian w funkcjonowaniu Domów Wczasów Dziecięcych. Temat opisywaliśmy w tym miejscu oraz tutaj. 

Związek Powiatów Polskich do przedmiotowych nowelizacji zgłosił następujące uwagi:

 1. sprzeciw wobec wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2021 r. 
  Wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2021 roku uniemożliwi podjęcie działań przez dyrektorów DWD i organy prowadzące związanych z dostosowaniem organizacji placówki do nowych wymagań, ustalenia na nowo harmonogramu pobytów już zgłoszonych oraz przygotowania strategii w stosunku do przyszłości tego typu placówki.
 2. Zmiana proponowanego minimalnego pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych z 8 na 5 dni, czyli zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 
 3. Przedstawiono także zastrzeżenia co do zaproponowanego katalogu wyłączeń z definicji wychowanka:
 • dzieci i młodzież korzystające z DWD w ramach wypoczynku.
  Domy wczasów dziecięcych są placówkami, w których nie przewidziano ferii szkolnych, oznacza to, że w prowadzonych w tych placówkach szkołach obowiązek szkolny lub obowiązek nauki może być realizowany także w trakcie trwania ferii. Przepisy oświatowe nie utożsamiają okresu realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych z obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Nauczyciele i nauczyciele specjaliści są zatrudnieni w DWD na pełny okres roku szkolnego czyli od 1 września do 31 sierpnia. Stąd w praktyce dzieci i młodzież przebywające w DWD w ramach wypoczynku w okresie ferii szkolnych korzystają także z zajęć dydaktycznych prowadzonych w tym okresie w DWD. DWD ze swego założenia, które zostało pominięte w uzasadnieniu, miały także służyć dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji, w tym także finansowej. Rozwiązania przewidziane w projekcie (wykluczające dzieci i młodzież korzystające z DWD w ramach wypoczynku z finansowania w ramach subwencji) spowodują, że znaczna liczba dzieci i młodzieży nie skorzysta z tej formy pomocy ze względu na aspekt ekonomiczny (rodziców ale także innych podmiotów np. organizacji kościelnych, harcerzy, nie będzie stać na pokrycie pełnych kosztów pobytu w DWW). Prowadzenie w takiej sytuacji DWD spowoduje wzrost wydatków po stronie organów prowadzących, które nie znajdą pokrycie w subwencji oświatowej, na co nie ma zgody.
 • dzieci i młodzież korzystające z DWD w ramach krajoznawstwa i turystyki.
  W tym przypadku jedyny problem zdaje się sprowadzać do czasu trwania wyjazdu (wycieczki szkolne są z reguły jedno lub dwudniowe). Natomiast w zakresie realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki nie ma wątpliwości, że przesłanka ta pozostaje spełniona. Zgodnie z §3 rozporządzenia z 25 maja 2018 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki „Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych (…).

Ponieważ przedmiotowe projekty wywołały także olbrzymie poruszenie w środowisku dyrektorów Domów Wczasów Dziecięcych a przede wszystkim zostały przygotowane bez jakichkolwiek wcześniejszych dyskusji z zainteresowanymi środowiskami zdecydowano o zdjęciu ich z porządku obrad listopadowego posiedzenia. Mają one zostać zaopiniowane w grudniu, jednakże wcześniej resort edukacji zadeklarował zorganizować spotkanie, mające na celu omówienie proponowanych rozwiązań i kierunków zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych.

Śr., 18 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka