Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO na straży średnich wynagrodzeń nauczycieli

RIO na straży średnich wynagrodzeń nauczycieli fotolia.pl

Zgodnie z art. 30b ustawy Karta Nauczyciela Regionalna izba obrachunkowa, w trybie określonym w przepisach ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dotyczących kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kontroluje osiągnięcie w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3.

W celu uniknięcia wątpliwości, czy średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, zostały w danym roku kalendarzowym w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego osiągnięte Karta Nauczyciela przewiduje obowiązkową kontrolę regionalnej izby obrachunkowej.

Tryb przeprowadzania kontroli określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Kontrola odbywa się na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 KN i które jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana przekazać m.in. regionalnej izbie obrachunkowej (art. 30a ust. 5 KN).

Jak wskazują powołane przepisy w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2, o ile wystąpiła.

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Przepis art. 30b KN nie określa wprost częstotliwości przeprowadzania kontroli przez regionalną izbę obrachunkową, jednak biorąc pod uwagę uregulowania art. 30a KN, należy przyjąć, że kontrola ta ma miejsce każdego roku, po otrzymaniu od jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Niedz., 9 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka