Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o uzgodnieniu z zarządcą drogi inwestycji na terenie objętym m.p.z.p. na etapie pozwolenia na budowę

WSA o uzgodnieniu z zarządcą drogi inwestycji na terenie objętym m.p.z.p. na etapie pozwolenia na budowę fotolia.pl

Czy należy uzgadniać z zarządcą drogi planowaną inwestycję – na etapie pozwolenia na budowę – na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, w sytuacji gdy dana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a uzgodnienie z zarządcą drogi w zakresie obsługi komunikacyjnej nastąpiło na etapie uchwalenia planu miejscowego? Z tak postawionym pytaniem zmierzył się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z treścią wskazanego powyżej przepisu ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Przechodząc do analizy Sąd zauważył, że na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzgodnienia z zarządcą drogi prowadzone na podstawie art. 35 ustawy o drogach publicznych mają na celu ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenia zasad jego zagospodarowania (art. 15 ust. 1 pkt 1-12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Stwierdził przy tym, iż na etapie uchwalania planu miejscowego nie sposób dokładne ustalić wpływ potencjalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości na ruch drogowy – taka możliwość istnieje natomiast dopiero przy ocenie przedłożonego projektu budowlanego i zawartych w nim konkretnych rozwiązań. Zdaniem WSA dopiero na tym etapie zarządca drogi uzgadnia możliwość włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą w postaci realizacji opisanej w projekcie inwestycji, co w istocie oznacza ocenę możliwości obsługi komunikacyjnej danej nieruchomości z punktu widzenia obowiązujących przepisów oraz zadań zarządcy drogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie uchwalania planu miejscowego, gdy ustalane było przeznaczenie terenu oraz sposób komunikowania tego terenu z drogą publiczną, nie można było ustalić konkretnych parametrów ruchu drogowego wynikających z wielkości planowanej inwestycji, stąd konieczność dokonania uzgodnień na etapie pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji – podkreślił Sąd. Powołał przy tym wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2021 r. sygn. akt II OSK 3832/1, w którym Naczelny Sąd wskazał, że wprawdzie art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych nie precyzuje, na jakim etapie postępowania dotyczącego obiektu budowlanego ma nastąpić uzgodnienie z zarządcą drogi, to jednak nie jest dopuszczalna wykładnia tego przepisu zgodnie z którą dokonanie uzgodnienia z zarządcą drogi na etapie uchwalania planu miejscowego wyłącza co do zasady konieczność uzgodnienia konkretnej inwestycji na etapie wydania pozwolenia na budowę. NSA zauważył też, że art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (w przeciwieństwie do art. 35 ust. 1, 2, 4, 5, które odnoszą się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) stanowi regulację, która znajduje zastosowanie w momencie, gdy dochodzi do zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającego na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 listopada 2021 r., II SA/Go 504/21

Źródło: CBOSA

Sob., 27 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel