Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK negatywnie o cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków

NIK negatywnie o cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków fotolia.pl

Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie w sposób jednolity dla obszaru całego kraju informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach.

Ewidencja ta jest prowadzona na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które precyzuje określony w ustawie sposób oraz zakres gromadzonych w niej informacji. Prowadzenie EGiB dla obszaru powiatu, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym obejmującej zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej – jest zadaniem starostów. EGiB w strukturze krajowej infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonuje, jako rejestr rozproszony, który składa się z tylu baz danych, ile jest powiatów, a integracja danych tych baz na poziomie centralnym realizowana jest przez GUGIK – urząd obsługujący Głównego Geodetę Kraju.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie przygotowanie i realizację cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym.
Zdaniem NIK do niezakończenia realizacji przedmiotowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przyczyniło się zarówno niezapewnienie środków finansowych niezbędnych do jego przeprowadzenia, jak również niezorganizowanie skutecznego systemu nadzoru i koordynacji realizacji zadania na szczeblu powiatowym.

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli skierowała następujące wnioski:

 1. do Ministra Rozwoju i Technologii:
  • wystąpienie na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej z inicjatywą opracowania Rządowego Programu określającego zasady i kierunki działania organów SGiK realizujących politykę państwa w obszarze prowadzenia EGiB. W szczególności określającego etapy i terminy zakończenia realizacji zadań z zakresu cyfryzacji i modernizacji EGiB na szczeblu powiatowym, koszty pozyskania danych EGiB niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości i zupełności bazy EGiB i źródła ich finansowania oraz sposoby i formę sprawozdawczości i ewaluacji zadań wykonywanych w ramach przedmiotowego programu;
  • podjęcie działań mających na celu wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w sprawie określenia szczegółowych kompetencji nadzorczych wojewody zarówno, jako organu SGiK (niezależnie od kompetencji działających pod jego zwierzchnictwem WINGiK), jak również, jako organu administracji rządowej w województwie, do którego kompetencji należy nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym nadzór nad wykonywaniem przez starostów obowiązków ustawowych oraz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji. W szczególności określenia kompetencji nadzorczych wojewody nad zapewnianiem przez starostów jakości, aktualności i zupełności danych EGiB;
  • podjęcie działań legislacyjnych w celu określenia zasad i procedur udzielania wsparcia merytorycznego przez GGK wojewodom, przy wykonywaniu przez wojewodów nadzoru nad działalnością starostów w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Pgik;
  • podjęcie działań mających na celu dokonanie zmiany Statutu GUGIK poprzez wprowadzenie do struktury organizacyjnej tego urzędu Departamentu Prawno-Legislacyjnego.
 2. do Głównego Geodety Kraju - zapewnienie osiągnięcia założonych celów szkoleniowych z zakresu planowego przeprowadzania modernizacji EGiB na szczeblu powiatowym m.in. poprzez zorganizowanie systemu szkoleń dla pracowników organów administracji i nadzoru geodezyjno-kartograficznego oraz wykonawców prac geodezyjnych.
 3. do starostów - zapewnienie pełnej realizacji zadań z zakresu prowadzenia EGiB przez podległych pracowników m.in. poprzez wzmocnienie kadrowe administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz obsadzenie stanowisk geodety powiatowego.

Z pełną treścią wyników kontroli można zapoznać się tutaj.

Sob., 11 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka