Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy wszystkie dokumenty będące w posiadaniu urzędu stanowią informację publiczną?

Czy wszystkie dokumenty będące w posiadaniu urzędu stanowią informację publiczną? fot.canva

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć nie. Wiele dokumentów, którymi dysponuje urząd jest nośnikiem informacji publicznej ale nie można przyjąć, że dotyczy do wszystkich dokumentów. Zawsze trzeba postawić sobie pytanie czy żądana informacja dotyczy „sprawy publicznej”.

Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 13 listopada 2013 r. o sygn. akt P 25/12 OTK ZU nr 8/A/2013, poz. 122) stwierdził, że z "szerokiego zakresu przedmiotowego informacji publicznej wyłączeniu podlegają jednak treści zawarte w dokumentach wewnętrznych, rozumiane jako informacje o charakterze roboczym (zapiski, notatki), które zostały utrwalone w formie tradycyjnej lub elektronicznej i stanowią pewien proces myślowy, proces rozważań, etap wypracowywania finalnej koncepcji, przyjęcia ostatecznego stanowiska przez pojedynczego pracownika lub zespół. W ich przypadku można bowiem mówić o pewnym stadium na drodze do wytworzenia informacji publicznej.”. W odniesieniu do informacji wewnętrznej w wyrok NSA z 16 maja 2017 r. sygn. I OSK 2085/15 wskazano, że „Elektroniczna księga wejść i wyjść do budynku ministerstwa nie jest nośnikiem informacji o sprawach publicznych, ponieważ jest to nośnik zawierający informację sporządzaną dla potrzeb organizacyjnych, zachowania bezpieczeństwa w budynku ministerstwa, ma charakter wewnętrzny, czysto techniczny, pomocniczo służy do zarządzania budynkiem, nie jest przy tym tworzony w związku z ustawową działalnością organu, a tylko wspomaga pracę recepcji, działu organizacyjnego w sferze porządku i bezpieczeństwa w budynku ministerstwa. W istocie księga wejść i wyjść do budynku ministerstwa służy jedynie pomocniczo realizacji zadań publicznych przez organ, nie przesądza jednakże kierunków działania organu.” (źródło orzeczenia.nsa.gov.pl). W wyroku WSA w Warszawie z 4 stycznia 2022 r. II SAB/Wa 660/21, wskazano, że informacje których domaga się skarżący, o liczbie zablokowanych kont oraz usuniętych komentarzy na profilu MEiN w portalu społecznościowym nie dotyczą, nie służą realizacji jakiegoś zadania publicznego, nie przesądzają o kierunkach działania organu i dlatego nie podlegają udostępnieniu w trybie u.d.i.p. Z tego samego powodu żądanie udostępnienia informacji o osobach mających dostęp do konta społecznościowego także nie jest żądaniem udostępnienia informacji publicznej" (Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl). To orzeczenie jest nieprawomocne.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że co do zasady waloru informacji publicznej nie mają dokumenty prywatne. Przykładowo w wyroku NSA z 24 marca 2023 r. sygn. III OSK 7440/21 wskazano, że „Informacje ze sfery prywatnej ich uczestników mogą mieć istotne znaczenie, jednak nawet z tego względu, że są wymagane do podjęcia rozstrzygnięć przez organy rozpatrujące sprawę, nie uzyskują waloru publicznego. Z tego powodu dokumenty prywatne, chociaż niezbędne do realizacji kompetencji organów i podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, takie jak wnioski, odwołania, skargi, zażalenia, nie są kwalifikowane jako informacje publiczne.”.

Z drugiej jednak strony w orzecznictwie wskazuje się, że „Pojęcia informacji publicznej nie można odnosić wyłącznie do dokumentów wytworzonych przez organ państwa. Pojęcie dokumentu urzędowego różni się od dokumentu zawierającego informację publiczną. To ostatnie pojęcie jest bowiem znacznie szersze. Znaczenie ma zatem nie to, czy dokument został sporządzony przez funkcjonariusza publicznego w znaczeniu przepisów Kodeksu karnego, lecz przede wszystkim to, czy zawiera on informację publiczną. Przykładowo umowy cywilne nie stanowią dokumentów urzędowych, a pomimo tego, jeżeli dokumenty takie zawierają informację publiczną i o ile w grę nie wchodzą określone ograniczenia, to służyć będzie do nich dostęp na podstawie przepisów u.d.i.p. Podobnie w orzecznictwie oceniany jest charakter wniosków złożonych w toku procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. II SAB/Wa 616/16, LEX). Kryterium uzyskania dostępu do dokumentu jest zatem jedynie istnienie okoliczności wyłączających udostępnienie informacji, a nie jego kwalifikacja jako dokumentu urzędowego (zob. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV SAB/Gl 108/16).” – Wyrok  WSA w Białymstoku z 22 lutego 2023 r. sygn. II SAB/Bk 9/23 (Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl). Orzeczenie dotyczyło wniosku o przesłanie m.in. skanu wybranej oferty (bez załączników) w konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Sąd uznał, że wybrana oferta chociaż była dokumentem prywatnym stanowiła informację publiczną.

Czw., 27 Kw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel