Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Jak dużo może zastępca wójta?

Z wokandy. Jak dużo może zastępca wójta? fotolia.pl

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego uprawnień należy w szczególności wykonywanie budżetu. Zgodnie z art. 33 ust. 3 u.s.g. wójt (burmistrz lub prezydent) może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy. Dzieje się to jednak tylko w ściśle określonych przypadkach lub na skutek wystąpienia przemijającej przeszkody. WSA w Poznaniu orzekł więc, że wykonywanie budżetu przez zastępcę jest czynnością nieważną.

W rozstrzyganej sprawie zastępca Burmistrza zarządzeniem wprowadził zmiany w rocznej uchwale budżetowej. SKO stwierdziło nieważność aktu. Organ nadzorczy uznał, że wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej gminy nie należy do spraw z zakresu zarządu mieniem oraz do bieżących spraw gminy, zatem nie można zadania tego poświęcić zastępcy wójta, ani sekretarzowi gminy. Ustawodawca zdaniem Kolegium nie przewidział możliwości scedowania uprawnień organu wykonawczego gminy na inne osoby.

Burmistrz wniósł o uchylenie rozstrzygnięcia. Podniósł, że przepisy art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 4 u.s.g. są umiejscowione we wspólnym rozdziale "władze gminy’’. Systematyka aktu pozwala więc stwierdzić, że ustawodawca dopuścił możliwość delegowania kompetencji na poszczególne stanowiska urzędnicze w ramach struktury organizacyjnej. Zdaniem Burmistrza powierzenie wykonywania określonych czynności zastępcy nie oznacza przeniesienia kompetencji. Odpowiedzialność za konsekwencje realizacji spraw nadal ponosi wójt.

WSA w Poznaniu uznał, że przepisy u.s.g. nie przyznają zastępcy wójta żadnych samodzielnych kompetencji do działania ze skutkiem dla gminy. Zastępca dysponuje jedynie uprawnieniami, które wójt mu przydzielił.

Kwestie dotyczące zakresu, szczegółowości oraz zasad, trybu planowania i uchwalania budżetów JST określa ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z art. 257 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu JST. Ilekroć w ustawie o finansach publicznych jest mowa o zarządzie JST -  rozumie się przez to wójta (burmistrza lub prezydenta). W ustawie nie ma przepisów dopuszczających dekoncentrację kompetencji na zastępcę burmistrza. Stąd należy przyjąć, że ustawodawca nie umocował zastępcy wójta do wydawania zarządzeń w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2020 r. III SA/Po 778/19 

Sob., 25 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka