Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania nie przysługuje

WSA: zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania nie przysługuje fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd przy jej uzasadnieniu między innymi porównał dawne i obecne brzmienie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jak zauważył WSA, zgodnie z art. 141 § 1 K.p.a., na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Przepis art. 101 § 3 K.p.a. do dnia 10 kwietnia 2011 r. obowiązywał w brzmieniu: „Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie”. Wobec takiej treści tego przepisu przyjmowano, że zażalenie przysługuje na wszystkie cztery rodzaje postanowień w przedmiocie zawieszenia (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2000 r., sygn. akt OPS 4/00). Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie w kwietniu 2011 r., zmieniła treść art. 101 § 3 K.p.a. Przepis ten brzmi obecnie: „Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie”.

W ocenie Sądu treść art. 101 § 3 K.p.a. w aktualnym stanie prawnym jednoznacznie przesądza, iż na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje. Treść art. 101 § 3 K.p.a. należy bowiem zdaniem WSA odczytywać w ten sposób, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania („w sprawie zawieszenia postępowania”) oraz na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania („w sprawie odmowy podjęcia postępowania”). Skoro we wskazanym przepisie użyto sformułowania postanowienie „w sprawie odmowy podjęcia postępowania” i ustawodawca rozumie przez to jedynie postanowienie negatywne, to tym samym przyjąć należy, że postanowieniem „w sprawie zawieszenia postępowania”, na które przysługuje zażalenie, jest wyłącznie postanowienie o zawieszeniu postępowania – orzekł Sąd. Jego zdaniem za taką interpretacją art. 101 § 3 K.p.a. przemawia również wykładnia celowościowa i systemowa tego przepisu, gdyż istotą jego nowelizacji było pozostawienie środka zaskarżenia jedynie na postanowienia tamujące postępowanie administracyjne. WSA podkreślił, że powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2021 r., II SA/Po 529/21

Źródło: CBOSA

Pt., 7 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel