Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpowiedzi na pytania dotyczące sygnalistów (cz. 7)

Odpowiedzi na pytania dotyczące sygnalistów (cz. 7) fotolia.pl

Kontynuujemy publikowanie odpowiedzi na pytania zadane podczas prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń dotyczących wdrożenia w życie przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Czy członkowie komisji wyjaśniającej powinni być imiennie wskazani w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych? Co w przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości będzie dotyczyło członka komisji wyjaśniającej?

Wpisanie na stałe członków komisji wyjaśniającej poprzez wskazanie, konkretnych osób z imienia i nazwiska jest tylko jednym z rozwiązań jakie możemy zastosować w regulaminie. Oczywiście można ustalić w regulaminie, że komisja wyjaśniająca będzie powoływana doraźnie, jednak takie rozwiązanie może powodować chaos i dezorganizację. Zatem zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wskazanie konkretnych osób, które zasiądą w komisji wyjaśniającej lub też odpowiednego do rozpatrzenia sprawy wydziału – przy czym w tym wypadku należy pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia poufności, zatem wydział ten z całą pewnością nie może być zbyt liczny.

Dobrze jest, już na etapie tworzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć, że w wypadku gdy zgłoszenie będzie dotyczyło osoby, która jest członkiem komisji wyjaśniającej, wówczas osoba ta jest automatycznie wyłączana z prac komisji. W takiej sytuacji w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych możemy przewidzieć, że komisja wyjaśniająca obradowała będzie w pomniejszonym składzie lub też, że na miejsce wyłączanego członka zostanie powołany nowy członek, będący jego zastępcą, przy czym w takim wypadku musimy określić w jaki sposób zostanie dokonany wybór takiego zastępcy.

Ujawnienie publiczne, przewiduje, że ujawniający musi w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Jeżeli tego nie zrobi, tylko od razu skorzysta z mediów to czy wówczas nie jest objęty ochroną?

Na tle zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego, w przypadkach, w których Dyrektywa nie określa wzajemnego pierwszeństwa korzystania z tych trybów i pozostawia wybór zgłaszającemu, zachowanie właściwej sekwencji działań zgłaszającego ma częściowo znaczenie w przypadku ujawnienia publicznego. Ujawnienie publiczne będzie bowiem wiązało się z ochroną, gdy ujawniający dokona w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostaną podjęte w terminie żadne odpowiednie działania.

Wymóg wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego lub wewnętrznego nie ma zastosowania, gdy zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że: naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub chodzi o zagrożenie dla interesu ponadjednostkowego, wspólnego interesu ogółu, dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Czy ze względów praktycznych, w przypadku wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, nie warto wyznaczyć osoby zastępującej?

Jak najbardziej wskazanym jest wyznaczenie osoby zastępującej, w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń (urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe itd.). Należy pamiętać, że na osobie przyjmującej zgłoszenie spoczywa obowiązek potwierdzenia odebrania zgłoszenia sygnaliście, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Zatem, aby zapobiec uchybieniom wspomnianego terminu, należy wyznaczyć dodatkową osobę, która przejmie obowiązki przyjmującego zgłoszenie w przypadku jego nieobecności w pracy.

Jak zweryfikować "bezstronność” osoby wyznaczonej czy to do pracy komisji wyjaśniającej czy to do przyjmowania zgłoszeń ? 

Dyrektywa ani projekt ustawy, nie wskazują w żaden sposób jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze osób wskazanych do pełnienia wymienionych funkcji. Zatem przy wyborze tychże osób należy w pierwszej kolejności kierować się zdrowym rozsądkiem i wybrać pełniących funkcje wynikające z wdrażanej dyrektywy, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Zatem pracodawca nie powinien w żaden sposób weryfikować bezstronności osób wyznaczonych – wszelkie „dochodzenia” w kierunku sprawdzania moralności danych kandydatów byłyby znaczącym nadużyciem. Przy wyborze zarówno osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń jak i członków komisji wyjaśniającej, należy przede wszystkim zadbać, aby były to osoby, które pozostali pracownicy darzą szacunkiem i zaufaniem, a także osoby, które potrafią dochować powierzonej im tajemnicy.

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek