Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustalanie wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru (cz. 2)

Ustalanie wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru (cz. 2) fot. canva

Kontynuujemy temat ustalania wysokości wynagrodzeń zatrudnionych na podstawie wyboru. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw nie lada trudności może nastręczać zastosowanie art. 18 ustawy tj. przepis przejściowy z którego wynika, że m.in. przepisy ustawy o pracownikach samorządowych z brzmieniu nadanym niniejsza ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4-6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W art. 11 zmieniono ustawę o pracownikach samorządowych. W art. 37 ust. 1  zmieniono  treści delegacji ustawowej do wydania przez Radę Ministrów upoważnienia do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy o pracownikach samorządowych, poprzez dookreślenie, że Rada Ministrów ustala maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Następnie w art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez zwiększenie z 7 do 11,2 mnożnika kwoty bazowej, którego celem jest ustalenie maksymalnego wynagrodzenia, w okresie miesiąca osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Natomiast w art. 37 ust. 4 uregulowano zasady obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę osób zatrudnionych na podstawie wyboru (odnosząc jednak te zasady do stawek wynagrodzenia wynikających z rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a nie do maksymalnej wysokości wynagrodzenia wynikającej z ustawy o pracowniach samorządowych).

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z 25 października 2021 r. weszło w życie wraz z wejściem w życie nowelizacji tj. 1 listopada 2021 r.

Na tle tej zmiany pojawia się wątpliwość, czy osobom zatrudnionym na podstawie wyboru przysługuje wyrównanie wysokości wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r. w oparciu o stawki wynikające z nowego rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

W tej sprawie wypowiedział się m.in. Wojewoda Świętokrzyski, pismem z 18 listopada 2021 r. Znak: PNK.I.020.46.2021 wskazując m.in., że cyt. „w ocenie organu nadzoru przepis art. 18 ustawy nowelizującej nie zawiera upoważnienia do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021, poz. 1960) w celu ustalenia wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku, tj. za okres przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Również w treści samego rozporządzenia nie przewidziano możliwości stosowania jego przepisów do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet lub uposażeń pracowników samorządowych należnych przed dniem 1 listopada 2021 roku. W aktualnym stanie prawnym wysokość przedmiotowych wynagrodzeń, diet, i uposażeń powinna zostać ustalona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936 ze zm.), które to rozporządzenie, zgodnie z regulacją § 32 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2016, poz. 283), utraciło moc z dniem wejścia w życie przepisu art. 11 pkt 1 ustawy nowelizującej, tj. z dniem 1 listopada 2021 roku, i również z tym dniem zostało zastąpione przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku.”. Pełna treść tego pisma dostępna jest w załączniku.

Wojewoda wyraźnie odwołał się do wykładni językowej, pomijając wykładnię celowościową. Tymczasem prześledziwszy przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia nowego rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a wcześniej ustawy zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, można zauważyć, że intencja prawodawcy była inna.

Pierwotny projekt nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zawierał §13, w którym wskazano, że „maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.” (projekt w wersji z 22 września 2021 r. dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji [RCL]).

W ostatecznej wersji projektu rozporządzenia z tego zapisu jednak zrezygnowano. Jak wskazano na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stało się tak po sugestiach Rządowego Centrum Legislacji, w opinii którego wystarczającym w tym zakresie miał być właśnie art. 18 ustawy nowelizującej. W uzasadnieniu projektu w wersji skierowanej do przyjęcia przez Radę Ministrów znalazł się za to zapis, że cyt. „proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 listopada 2021 r., tj. z datą wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza praw osób, do których jest kierowane, ani zasad demokratycznego państwa prawnego. W myśl art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4–6, art. 11 (dotyczącym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, upoważniającej do wydania projektowanego rozporządzenia) i art. 12 w brzmieniu znowelizowanym mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru określone w rozporządzeniu będą miały zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.”. Z tą wersją projektu również można zapoznać się przez stronę RCL.

Ponadto należy zauważyć, że w opinii Wojewody Świętokrzyskiego pominięto fakt, że racjonalny ustawodawca nie decydowałby się na stanowienie przepisów, które w praktyce nie mogłyby być zastosowalne lub byłyby zastosowalne w bardzo ograniczonym zakresie (tj. tylko w stosunku do bardzo wąskiego grona osób, których wynagrodzenie nie przekraczało 80% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i obligatoryjnego dodatku specjalnego w odniesieniu do kwot wynikających z rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych z 2018 r.). Ponadto wojewoda świętokrzyski pominął fakt, że zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia wykonawczego spowodowała - z mocą wsteczną - że na dzień 1 sierpnia 2021 r. rozporządzenie o wynagrodzeniu pracowników samorządowych z 2018 r., które ustalało wysokość minimalną i maksymalną poszczególnych składników wynagrodzeń nie odpowiadało treści art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Mając świadomość, że poszczególni wojewodowie mogą przyjąć różną praktykę, sugerowałabym aby w uchwałach nie pojawiały się zapisy np. „że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia”. Wydaje się, że w związku z powyższymi wątpliwościami bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wskazanie w osobnej jednostce redakcyjnej (najlepiej w odrębnym paragrafie uchwały), że „Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu  osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w wysokości ustalonej w §1 przysługuje Staroście ……………………… od 1 sierpnia 2021 r.”. W razie kwestionowania przez wojewodę prawa do wyrównania wynagrodzenia od 1 sierpnia, nie będzie on podstawy do uchylenia całej uchwały a będzie mógł poprzestać na uchyleniu jednego paragrafu.

Załączniki:
Pobierz ten plik (wynagrodzenia_swietokrzyskie.pdf)Pismo wojewody świętokrzyskiego139 kB
Pon., 22 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel