Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategie ponadlokalne w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2)

Strategie ponadlokalne w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2) fotolia.pl

Kontynuujemy temat związany ze strategiami rozwoju ponadlokalnego. W tej części omówimy pracę nad strategiami w formule porozumienia międzygminnego.

Czy powiat może być liderem porozumienia międzygminnego w sprawie opracowania strategii?

W mojej ocenie nie, przynajmniej oficjalnie. Przepisy są sformułowane niestety niezbyt fortunnie. W art. 10g ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym jest odwołanie do art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Z powyższego wynika, że powiat nie jest nawet stroną porozumienia.

Jeżeli opracowanie projektu strategii rozwoju ponadlokalnego potraktować jako zadanie publiczne to z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że gminy powinny spośród siebie wskazać gminę, która weźmie na siebie skoordynowanie prac nad projektem dokumentu. Jest w tym pewna logika. Jak wskazałam w części pierwszej cyklu (tutaj) udział powiatu w opracowaniu strategii może być fakultatywny albo obligatoryjny. W tym czy udział ten będzie obligatoryjny będzie decydował wyłącznie fakt, czy wszystkie gminy z terenu danego powiatu zawiążą porozumienie w sprawie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego.

Powyższe potwierdza treść ust. 5 w art. 10g ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że w przypadku wyboru porozumienia międzygminnego projekt strategii opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

Czy do zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego jest potrzebna uchwała rady gminy?

Tak. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Innymi słowy rady gmin muszą wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia.

Czy porozumienie międzygminne w sprawie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego będzie podlegało ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

W mojej ocenie tak. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ogłasza się porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wspominałam w odpowiedzi na pytanie 1 opracowanie projektu strategii w zw. z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym mieści się w pojęciu realizacji zadań publicznych.

Czy możliwa jest sytuacja gdy w sprawie opracowania i realizacji wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego gminy będą mogły wybierać różne formy współpracy np. część gmin zawrze porozumienie a część zawiąże stowarzyszenie?

W mojej ocenie nie ma takiej możliwości, co pośrednio wynika z art. 10g ust. 5, który to przepis wskazuje kto odpowiada za opracowanie strategii w zależności od wybranej formy współpracy gmin. Natomiast jest możliwe, że różne gminy z terenu tego samego powiatu opracują więcej niż jedną strategię rozwoju ponadlokalnego.

Czw., 13 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel