Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego o bieżących problemach

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego o bieżących problemach fotolia.pl

14 kwietnia b.r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, któremu przewodniczyła Andrzej Płonka, Starosta Bielski. W obradach online uczestniczyło 14 starostów, członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel i Barbara Adamska oraz przedstawiciele Biura Związku Powiatów Polskich. 

Podczas posiedzenia poruszony został temat Krajowego Programu Odbudowy, który był przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt Rządowy Krajowego Programu Odbudowy nie został  zaopiniowany przez stronę samorządową, bowiem uwagi zgłaszane przez przedstawicieli samorządu nie zostały uwzględnione. Ustalono, że opinia zostanie wydana po przedstawieniu ostatecznej wersji dokumentu. Jak przekazał  dyrektor Grzegorz Kubalski projekt nie uwzględnia bardzo ważnych kwestii, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia w tym szpitali powiatowych.

Kolejnym ważnym punktem w obradach była reforma służby zdrowia. Poinformowano, że nadal pracuje zespół ds. restrukturyzacji szpitali i do tej pory brak jest zapowiadanego projektu ustawy. Przekazana została także informacja o finansowaniu szpitali pediatrycznych tj. utrzymaniu dotychczasowego rozwiązania w formie zaliczek (1/12 miesięcznie) również w drugim kwartale z perspektywą utrzymania tego rozwiązania w trzecim kwartale. Samo finansowanie działalności szpitali w formie zaliczek zdaniem samorządowców nie rozwiązuje problemu. Niezbędne są rozwiązania systemowe, a zaległości w tym trudnym dla szpitali okresie pandemii nie będzie dało się nadrobić. W tej kwestii ZPP przedstawi na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu propozycję zapisów dotyczących finansowania Szpitali Pediatrycznych w formie ryczałtu uzupełnionego o 100 % nadwykonania zrealizowane przez szpitale. Propozycja ZPP zostanie wniesiona na najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej. W trakcie dyskusji podjęty został przez starostów  temat  trudności w utrzymaniu przez samorządy szpitali funkcjonujących poza siecią.

Starostowie w dyskusji podkreślali bardzo trudną sytuację w swoich szpitalach powiatowych w okresie trwającej pandemii koronawirusa. Ta nadzwyczajna sytuacja wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych po stronie powiatów w celu zbilansowania się tych placówek i zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców. Brak jest też możliwości podjęcia przez samorządy działań restrukturyzacyjnych z uwagi na planowaną reformę służby zdrowia. Niezaprzeczalne jest, że szpitale powiatowe pełnią kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i stanowią gwarancję opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego dla mieszkańców. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom każdego powiatu, również w aspekcie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych łącznie z ratownictwem medycznym i poradniami specjalistycznymi. Bliskość szpitala dla potencjalnego pacjenta to dostęp o specjalistycznej opieki zdrowotnej o każdej porze dnia i nocy.

Kolejna ważna sprawa to już wcześniej podnoszony temat nocnych dyżurów aptek. Przygotowany przez ZPP projekt ustawy, w którym zaproponowano połączenie nocnych dyżurów aptek z nocną i świąteczną pomocą nie uzyskał aprobaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Następnym istotnym tematem było finansowanie oświaty. Obecnie każdy samorząd ma ogromne trudności w zakresie zbilansowania środków przeznaczonych na oświatę pochodzących z subwencji oświatowej. Średnio każdy samorząd dopłaca od 5-10% środków własnych do bieżącego utrzymania  placówek oświatowych.

Starostowie odnieśli się także do kolejnej edycji  środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 i propozycji marszałka województwa śląskiego ich podziału w tym również na zadania powiatów. Aktualnie marszałek prowadzi konsultacje wstępnego projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027. W dokumencie brak jest jednak wielu ważnych elementów, które dotyczą bezpośrednio powiatów, są to m.in. drogi powiatowe, szpitale powiatowe, odnawialne  źródła energii i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jak również  działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W dalszej kolejności dyskutowano nad finansowaniem niepublicznych placówek oświatowych. Jak podkreślano, podmioty prowadzące tego typu placówki otrzymują z powiatu dotacje na działalność oświatową, a zgłaszane zapotrzebowanie na środki w ramach planowanej subwencji oświatowej znacznie odbiega od realizacji w ciągu roku szkolnego, stąd trudności powiatów w finansowaniu tych placówek, przede  wszystkim z uwagi na konieczność angażowania  środków własnych. Zaproponowano, aby przez ZPP wnieść propozycję uregulowania przepisów w tym zakresie odnoszących się m. in. do ograniczenia finansowania ze środków publicznych słuchaczy wyłącznie w wieku aktywności zawodowej.

Wyrażono także negatywną opinię do przedstawionej przez rząd propozycji zmian przepisów w zakresie funkcjonowania prowadzonych przez powiaty Domów Wczasów Dziecięcych. Wiele powiatów, których ta kwestia dotyczy skierowało w tej sprawie petycję do premiera, jednakże stanowisko rządu do tej pory nie uległo zmianie.

Rozmawiano także o organizacji masowych punktów szczepień na terenie powiatów. Wojewodowie współpracują w tym zakresie z samorządami gmin i powiatów rozwiązując na bieżąco występujące problemy. Jak podkreślali starostowie najważniejszą kwestią gwarantującą powodzenie jest odpowiednia ilość szczepionek.

Źródło powiat.bielsko.pl

Czw., 15 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska