Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak widać nigdy dość: odwołanie musi być podpisane

Jak widać nigdy dość: odwołanie musi być podpisane fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie rozpatrzył merytorycznie skargi na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Stało się tak ze względu na to, że Sąd dokonał analizy przedłożonych mu akt administracyjnych i dostrzegł brak podpisu pełnomocnika skarżącego.

Sąd przypomniał o tym, że organ odwoławczy uprawniony jest do rozpoznania odwołania wyłącznie wówczas, gdy spełnia ono wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących regulacji prawnych. Idąc dalej podkreślił, że stosownie do postanowień art. 63 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, podanie wniesione pisemnie do organu administracji winno być podpisane przez wnoszącego – a odwołanie jest pismem procesowym i winno spełniać wskazane w przywołanej regulacji wymogi. Zaznaczył również, iż w przypadku braku podpisu osoby wnoszącej odwołanie, organ odwoławczy obowiązany był do wykorzystania instrumentów przewidzianych treścią art. 64 § 2 powyższego Kodeksu: mianowicie wezwać stronę do uzupełnienia dostrzeżonego braku formalnego, a następnie po jego uzupełnieniu przejść do dalszych czynności procesowych. Nieuzupełnienie braku formalnego przez odwołującego się w wyznaczonym terminie winno skutkować wydaniem postanowienia o niedopuszczalności wniesionego odwołania – podkreślił WSA.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w doktrynie prawa we wskazanym zakresie występuje kilka dróg rozwiązania zaistniałej sytuacji, jednakże wszystkie one sprowadzają się do jednego: organ odwoławczy nie jest uprawniony do rozpoznania odwołania zawierającego uchybienie w postaci braku podpisu osoby wnoszącej.

Uwagę Sądu zwróciło również to, że organ odwoławczy nie występował do pełnomocnika skarżącego o usunięcie występującego braku formalnego, jak również pełnomocnik skarżącego we własnym zakresie nie podjął działań związanych z usunięciem występującego uchybienia formalnego wniesionego odwołania od decyzji organu pierwszej instancji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 marca 2021 r., II SA/Gl 1377/20

Źródło: CBOSA

Czw., 8 Kw. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel