Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowe posiedzenie Zespołu Administracji – ochrona ludności i cmentarze

Marcowe posiedzenie Zespołu Administracji – ochrona ludności i cmentarze fotolia.pl

21 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. Podczas posiedzenia przedyskutowano pięć spraw różnych i cztery projekty.

Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji na temat założeń do projektu ustawy o ochronie ludności. Nowa ustawa ma się skupić wobec siedmiu obszarów regulacji: systemu ostrzegania i alarmowania, ewakuacji i przyjęcia ludności, schronów i ukryć dla ludności, wzmacniania społecznej odporności, budowania zasobów i struktur ochrony ludności o obrony cywilnej, funkcjonowania ochrony ludności w czasie wojny oraz finansowania.

Do zadań starosty jako organu ochrony ludności na obszarze powiatu mają należeć: koordynowanie realizacji przedsięwzięć ochrony ludności, tworzenie i utrzymywanie powiatowych zasobów ochrony ludności, w tym infrastruktury niezbędnej dla ochrony ludności, organizowanie na obszarze powiatu współpracy pomiędzy gminami oraz organizacjami wykonującymi zadania ochrony ludności i podmiotami ochrony ludności, sporządzanie informacji o stanie przygotowań powiatu do realizacji zadań  z zakresu ochrony ludności, prowadzenie ewidencji podmiotów i zasobów ochrony ludności na obszarze powiatu, wsparcie powiatowych podmiotów ochrony ludności w zakresie wyposażenia w sprzęt i środki ochrony, organizowanie i utrzymanie elementów systemu monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności, wnioskowanie do terenowych organów administracji wojskowej o wyłączenie z nadawanie przydziałów dla personelu przeznaczonego do realizacji zadań obrony cywilnej, nadawania przydziałów dla personelu przeznaczonego do realizacji zadań obrony cywilnej, powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny, udzielanie pomocy, samorządom gminnym w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony ludności, w szczególności obejmujących: pozyskiwanie i wykorzystywanie niezbędnych zasobów, skierowanie, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), posiadanych zasobów ochrony ludności do działań na teren gminy w sytuacjach zagrożeń, udzielanie  pomocy organizacyjno-planistycznej przez powiatowe organy, służby, inspekcje i straże, organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności dla powiatowych podmiotów ochrony ludności oraz pracowników urzędu powiatowego oraz współfinansowanie utrzymania, modernizacji i budowy obiektów przeznaczonych do ochrony ludności w tym ukryć i schronów.

Kolejnym tematem była dyskusja w sprawie przedłużenia wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzielają bezpłatnego schronienia uchodźcom z Ukrainy. Ministerstwo przekazało informację, że od lipca br. zniknie wypłacanie świadczeń, dla osób, które udzielają schronienia w swoich mieszkaniach prywatnych (art. 13 rzeczonej ustawy).

Przedyskutowano również sprawę dotyczącą założeń ustawy o sygnalistach. Ministerstwo pracuje obecnie nad 12 (!) wersją projektu ustawy. Prace są spóźnione o ponad dwa lata, w związku z czym za każdy dzień nie wdrożenia regulacji Polska płaci karę w wysokości 13 700€. Najważniejsze zmiany w nowym projekcie ustawy to: zmiana organu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i działania nadrzędne – RPO, usunięto przesłankę (zgłoszenia) dotyczącą korupcji, za to dodano prawo pracy głównie mobbing. Zrezygnowano z obowiązkowego rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. Ministerstwo poinformowało, że zdecydowano o przygotowaniu OSR ex Post w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy. Niestety, prace zgodnie z wolą ministerstwa trwają w trybie odrębnym i będą odbywały się prawdopodobnie z pominięciem KWRiST, na co stanowczo zaprotestowała strona samorządowa. Ostatecznego projektu ustawy nie ma nadal, gdyż trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Pochylono się także na tematem dotyczącym zmian w prawie dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Tutaj resort poinformował, że trwają prace nad ustaleniem, które ministerstwo będzie wiodące – odpowiedzialne za przygotowanie nowego projektu ustawy. Dopiero po ustaleniu tej kwestii, będą przekazywane dalsze informacje na temat kierunku zmian. Niestety, obecnie żadne prace nad nowym projektem ustawy nie trwają. Samorządowcy obecni na posiedzeniu przekonywali o pilności prac nad tym tematem, z uwagi na to, że obecna ustawa nie przystaje do otaczającej nas rzeczywistości, gdyż ma już 80 lat.

Na wniosek Związku Powiatów Polskich, przeprowadzono dyskusję na temat konieczności zmian przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Więcej na temat naszych postulatów piszemy tutajResort, nie był przekonany co do naszych argumentów, gdyż uważa, że nie należy ograniczać praw obywateli do zadawania pytań w trybie dostępu do informacji pytań. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele ZPP, wskazywali, że nie zależy nam na ograniczaniu praw do zadania pytań i pozyskiwania informacji dla konkretnych obywateli. Jednak zdarza się coraz częściej, że anonimowe osoby z anonimowych adresów email paraliżują pracę urzędów i wysyłają setki zapytań dotyczących różnych aspektów tygodniowo.

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące projekty:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu,
  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu.
Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek