Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcie stanowiska przez inny organ nie jest zagadnieniem wstępnym – wyrok NSA

Zajęcie stanowiska przez inny organ nie jest zagadnieniem wstępnym – wyrok NSA fotolia.pl

NSA: Zwrócenie się do innego organu celem zajęcia stanowiska w ramach współdziałania w trybie przepisów art. 106 K.p.a., nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. wymagającego zawieszenia postępowania w sprawie głównej, załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w judykaturze wskazuje się zwykle, że z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczone są cztery elementy: po pierwsze, zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego; po wtóre, jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu; po trzecie, wymaga ono uprzedniego rozstrzygnięcia, tzn. musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji; po czwarte, istnieje zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji (por. wyroki NSA: z 9 czerwca 2016 r., I OSK 2508/15, ONSAiwsa 2017/6, poz. 109; z 30 sierpnia 2022 r., II OSK 2794/19, LEX nr 3539284). Obowiązek współdziałania w załatwieniu tej samej sprawy "nie wyłania się w toku postępowania administracyjnego", ale jest konsekwencją normy nakazującej podjąć takie współdziałanie w załatwieniu tej samej sprawy. Żaden z przepisów art. 106 K.p.a. nie nakazuje zawiesić postępowania w razie zwrócenia się o podjęcie aktu współdziałania, jedynym działaniem organu prowadzącego tzw. postępowanie główne, obok zwrócenia się do organu współdziałającego o wydanie takiego aktu, jest zawiadomienie strony o tym fakcie.

Sąd zwrócił uwagę, że gdyby zwrócenie się o akt współdziałania w trybie art. 106 K.p.a. miałoby oznaczać, że jest to zarazem zagadnienie wstępne wymagające zawieszenia postępowania administracyjnego, organ prowadzący postępowanie główne winien wydać postanowienie o zawieszeniu, na które służy zażalenie, a więc podlegałoby ono doręczeniu. Wykładnia systemowa przepisów K.p.a. stoi temu na przeszkodzie, skoro z treści przepisu art. 106 § 2 K.p.a. wynika, że jedynym obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie główne (w rozpatrywanym przypadku Burmistrza K. rozpoznającego wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) względem strony jest wyłącznie zawiadomienie jej o zwróceniu się do organu współdziałającego o zajęcie stanowiska w odpowiedniej formie.

Wyrok NSA z 23 stycznia 2024 r. sygn. II OSK 203/22

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel