Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu fotolia.pl

Od 16 listopada br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XXI.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

 1. Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:
  1. usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,
  2. usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
  3. usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30,
  4. usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30,
  5. usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  6. nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  7. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 2. Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/chronionym, w tym:
  • usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
  • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.
 3. Rozwój działań umożliwiających osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  pozostanie w społeczności lokalnej, w tym:
  1. działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną,
  2. działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.
 4. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności:
  1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń,
  2. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  3. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  4. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 94,5% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%. 

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Opolskiego

Pt., 23 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba