Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łagodzenie bólu porodowego zostanie zaopiniowane później

Łagodzenie bólu porodowego zostanie zaopiniowane później fotolia.pl

Na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19 lipca br. poruszone zostały różnorodne zagadnienia. Najbardziej dyskutowaną kwestią okazało się łagodzenie bólu porodowego oraz prywatyzacja uzdrowisk.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej negatywnie zaopiniował tylko jeden projekt - projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych. Było to efektem zróżnicowanych obowiązków nałożonych na samorządowe podmioty lecznicze i podmioty lecznicze prowadzone przez inne podmioty. Sprawę utrudnia fakt, że kwestionowane przepisy są bezpośrednim odzwierciedleniem przepisów ustawowych. Negatywna opinia umożliwi Radzie Ministrów rozstrzygnięcie: czy wydaje rozporządzenie mimo zarzutu dyskryminacji, czy też wstrzyma prace nad aktem wykonawczym do chwili odpowiedniej nowelizacji ustawy.

Wstępnie negatywnie rozpatrzony został projekt rozporządzenia Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Wydanie tego rozporządzenia mogłoby bowiem doprowadzić do zmniejszenia szans na komunalizację Uzdrowiska Busko-Zdrój. Ustalono zatem, że ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym po uprzednim ustaleniu na ile poważne są deklaracje samorządu terytorialnego odnośnie przejęcia tego uzdrowiska oraz jakie warunki stawiałoby Ministerstwo Skarbu Państwa przed dopuszczeniem do komunalizacji.

Z porządku obrad Zespołu zostały zdjęte:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego w związku z niezakończoną procedurą uzgodnień. Tym razem przedwczesne przedłożenie projektu było wyjątkowo szczęśliwe – na tle tego punktu rozgorzała dyskusja, w której nie zabrakło głosów, by uczestniczący w posiedzeniu mężczyźni nie zabierali głosu skoro nie wiedzą co to jest ból porodowy… Odroczenie rozpatrzenia projektu pozwoli na jego spokojną ocenę, w szczególności przesądzenie, czy prowadzi on do złagodzenia standardu (jeden anestezjolog będzie mógł mieć w danym momencie pod opieką więcej niż jedną rodzącą) jak twierdzi resort zdrowia, czy wręcz przeciwnie – do jego podniesienia (obowiązek zatrudnienia anestezjologa na potrzeby oddziału położniczego) jak utrzymuje strona samorządowa;
 2. projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Decyzja wynikała z nieobecności na posiedzeniu upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pozytywnie zostały zaopiniowane:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej- - po rozwianiu wątpliwości dotyczących niektórych szczegółowych zagadnień. Opinia Zespołu jest wiążąca dla całej Komisji Wspólnej;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – przy czym przedstawiciele MPiPS przychylili się do postulatów strony samorządowej o przywrócenie do programu specjalizacji bloku poświęconego etyce, a także o zastrzeżenie dla poszczególnych siedmiu tematów składających się na blok „Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej” minimalnego wymiaru godzinowego (co najmniej 7 godzin zajęć na każdy temat);
 3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia – pozytywna opinia była możliwa dzięki usunięciu wskazanych na Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego sprzeczności z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie projektodawcy zobowiązali się do uzyskania z Ministerstwa Gospodarki potwierdzenia, że projekt jest z przedmiotową ustawą zgodny;
 5. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia;
 8. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia;
 9. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego;
 10. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń;
 11. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Zespół przyjął również do wiadomości projekt dokumentu „Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.- Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Zastrzeżono przy tym, że na szczegółowe pytania zostaną udzielone odpowiedzi w formie pisemnej.

Sprawy różne były poświęcone przede wszystkim planowaniu dalszych działań Zespołu, a zatem: konieczności rozmów na temat zasad funkcjonowania pilęgniarek medycyny szkolnej, wskazaniu zakresu tematycznego prezentacji zagadnień pomocy społecznej, zaproszeniu Ministra Zdrowia celem wyjaśnienia opóźnień w realizacji obietnic złożonych na początku roku, czy też spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Poruszono jednak również rysującą się linię postępowania administracji skarbowej uznającej umorzenie należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Śr., 18 Lp. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski